ARCM038 Тренинг: Индустриални сгради І част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът обхваща преди всичко практически занимания с проблемите за планиране на индустриалните територии и избор на място за индустриално предприятие. Разглеждат се основни принципни схеми на генерален план на предприятие, на различните типове производствени сгради (с висока степен на универсалност), както и на отделните групи санитарно-битови и сгради и помещения – според вида на производството.

Образователната цел на курса е да затвърди познанията за основните изисквания при проектиране и изграждане на индустриалните предприятия

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Анна Аврамова  д-р
гл. ас. Светослава Андрейчин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? основните изисквания към проектирането на индустриални територии и предприятия

? основните изисквания за избор на терен за индустриално предприятие

2) могат:

? Да проектират малко индустриално предприятие със значителна степен на универсалност

(Тези знания и умения могат да бъдат достигнати пълноценно, като паралелно се завърши извън аудиторният курс АRСМ 337)
Предварителни изисквания:
Студентите да имат следните знания и/или умения:

-Основни понятия за функция, конструкция и естетика в архитектурата

-Основни понятия за същността на индустриалната архитектураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Основни проблеми на селищните производствени територии

2.Проблеми на генералния план на индустриално предприятие

3.Семинар – производствени територии

4.Едноетажни универсални производствени сгради – видове – принципни схеми

5.Многоетажни универсални производствени сгради – видове – принципни схеми

6.Широкоплощни двуетажни производствени сгради – видове – принципни схеми

7.Семинар – проблеми на универсалните сгради

8.Обслужващи сгради в производствените предприятия

9.Санитарно-битови сгради в производствените предприятия.

10.Семинар – връзка между производството и нормативите за санитарно-битово обслужване

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.Сиврев,Л. Енергоефективни санитарно-хигиенни звена в промишлените предприятия.София. УАСГ .

2.Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софт Прес 2008

3.Henn, W. Industriebau. – internationale Beispiele. Munchen..

Средства за оценяване:

Курсови задачи (представят се в А4 формат):

1. Принципни схеми на градски промишлени зони

2. Планови схеми на различни видове универсални сгради

3. Функционални схеми на санитарно-битово обслужване

(Курсовите задачи са разпределени във времето, според тематичния план, както и според лекционния материал на курса ARCM 037)–