ARCM042 Тренинг: Архитектура и исторически контекст

Анотация:

Осъществява се аудиторно учебно проектиране по курсова задача в реална историческа среда на селище с изявен исторически контекст. Целта е студентите да приложат придобитите познания от курса ARCМ 041 “Архитектура и исторически контекст”: методика на архитектурно проектиране в исторически контекст. Акцентът е върху съвременното контекстуално мислене, чувствителността към контекста и умението за неговата интерпретация, при контакта с реалната среда.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Весела Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методиката за архитектурно проектиране в исторически контекст

2) могат:

• .Да анализират и оценяват характеристиките на конкретен исторически контекст от значение за крайния творчески продукт

• Да прилагат практически методиката за архитектурно проектиране в исторически контекст


Предварителни изисквания:
Познания за ролята на историческия контекст и неговата характеристика в историческия град и историческата територия

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Представяне на курсовата задача

2. Дискусия по курсовата задача

3. Тренинг

4. Тренинг

5. Тренинг

6. Тренинг

7. Тренинг

8. Дискусия по междинния творчески продукт

9. Тренинг

10. Тренинг

11. Тренинг

12. Тренинг

13. Тренинг

14. Защита на курсовия проект

Литература по темите:

АРХИТЕКТУРА. 1985, кн. 3/4 (Броят е посветен на опазване на културното наследство); Архитектура и общество/Architecture and society - В поиски контекста/In search of context. 1987, кн. 6 (Броят е посветен на архитектурното творчество в исторически контекст); Кръстев Т. Архитектурното творчество. С., Техника, 1979; Линч К. Образ города. М., Стройиздат, 1982; Сборник с национални нормативи и международни документи по опазване на културното наследство (Сборникът е предоставен на студентите в началото на лекционния курс); Centres Historiques -methodes d’analyse. STU, Paris, 1989 ; Krestev T. Authenticite et contexte. Restauro, 129/1994; Krestev T. Auf der Suche nach Toleranz. Der Architekt, 1/1998; Krestev T. Cultural Diversity and the Concept of Authenticity. Nara. 1995; Krestev T. L'evolution de la pensee et de l'attitude en architecture. Restauro, 132/1995; Krestev T. Une strategie urbanistique pour sauvegarde et l'usage du patrimoine. JS ICOMOS, 1998 ; 11th General Assembly and International Symposium ICOMOS "The Heritage and Social Changes", Symposium Papers, Sofia, BNC/ICOMOS, 1996; Jokilehto Jukka. A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999

Средства за оценяване:

Т1 - Междинен творчески продукт, оценка