ARCM036 Тренинг: Ландшафтна архитектура

Анотация:

АНОТАЦИЯ и цели на курса-

Запознаване със същността и характерните особености на ландшафтната архитектура,спецификата на градивния й материал- растителността,общите и конкретни принципи при планиране на различните видове зелени площи в селищата,общата и специализирана нормативна уредба,както и историята на развитие на градинско – парковото изкуство

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Веляна Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Студентите имат познания по същността и характерните особености на градинско-парковото изкуство,значението на зелената система на населените места,на различните категории зелени площи и общите принципи на тяхното планиране,запознават се с историята на градинско парковото изкуство

2)могат:

- да анализират .градоустройствената ситуация в контекста на зелената система.

- да правят общо структуриране и баланс между застроените и зелени площи в различните видове устройствени планове съгл.нормативната база,общо функционално зониране на зелените площи, ситуиране на архитектурни обеми в зелените площи при респектиране..на съществуващата растителност,характерните природни даденост и КИН...............


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

изобразителни похвати,градоустройство,история на архитектурата,обща нормативна база /ЗУТ и ЗУЗСО/.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

І.Курсът на тренинга протича в 15цикъла по 2 часа и се осъществява,в последователност, обвързана с темите на лекционния курс както следва:

1. Студентите се запознават теоретично с морфологичните особености надекоративната растителност в проектирането и със специфичните изобразителни похвати на тяхното изразяване на чертежа .Провеждат се наблюдения на растителността в паркови територи и разяснения ,свързани с конкретни въпроси по теоретичния материал в тази връзка.

2.Запознаване с основните функции на растителността в паркоустройственото проектиране- еколого-биологични, функционални,естетически.Композиционни и графични похвати в проектирането .Задаване на курсова задача за текуща оценка- ръчно изчертаване на парков кът с растителни композиции в план и изглед,алейни настилки,водни площи.

3.Композиционни принципи във функционалното зониране, площоразпределението и обемно –пространственото формиране на парковите територии 4.Композиционни и графични похвати при проектиране на видовете алейна мрежа,площадките и настилките в парковите територии.

5.Провеждане на клаузура на тема:”Паркоустройство на индивидуален вилен парцел”

6.Разглеждане и обсъждане на задания за курсов проект/два или три броя/ за градски парк или градина , градоустройствен проект за устройство на вътрешно- квартални пространства и пр. теми.Избор на задача и предоставяне на изходна информация за проекта и кадастър в цифров вид.

7.Основни принципи при проектирането на градски паркове и градини за общо ползване-последователност на отделните фази,функционално зониране,подходи,паркиране ,обекти и пр.

8.Композиционни и графични похвати при проектиране на водните площи и ефекти в различните видове градини и паркове. 9.Теоретични постановки и основни принципи при проектиране на насажденията -растителни масиви, групи, единични дървета /солитери/,редови насаждения,боскети и пр.Обемно - пространствена композиция на растителността.

10.Разглеждане и обсъждане на клаузурната задача и резултатите от нея.

11.Разяснения по обема и съдържанието на зададените курсови проекти и подготовка за първа фаза – изготвяне на опорен план на парковата територия.

12.Общи насоки за концептуални решения на отделните задачи съобразно заданията,свързани с тяхната специфика,съществуващите природни дадености,градоустройствена ситуация и пр.

13.Корекции на концептулните решения на студентите по отделните паркови задачи, изясняване на проблемни казуси ,свързани с подходите , зонирането, съществуващата растителност и пр.

14.Корекции и насоки за композиция на алейната мрежа,степенуването й ,избор на настилки,разполагане на основните архитектурни обекти и паркови елементи.

15.Корекции и определяне на обемно- пространствените композиции на растителните масиви в проекта и указания за цялостното оформяне на курсовия проект- табла , детайли,текст и пр.

Литература по темите:

Сугарев Д.Градинско –парково и пейзажно изкуство,София,Земиздат -1976 г.

Стойчев Л. Паркова и ландшафтна архитектура, София, ДИ „Техника” 1985 г.

Троева В.,Цолова Г. Ландшафтно планиране София 1996 г.

Фомина Л. Парк ”Врана”,СофияЗемиздат 2003 г.

Кулелиев Й.Паркоустрояване на селищата

Самарджиева М. Озеленяване на училищни дворове, София,Земиздат 1977 г.

Щилянов В.Ръководство за упражнения по ландшафтна архитектура

Булев Т.Ландшафтна архитектура, 2 тома,2011 г.

Списание”Ландшафтна архитектура,спец.издание на СЛА

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол е въз основа на активността по време на часовете, както и върху оценките на поставените проектни задачи. В края на семестъра се обобщава текущата оценка – от курсовите задачи и проекта,както и неговата защита. Текущата оценка се оформя като окончателна по преценка на преподавателя:

(1) проект и (2) защита на проекта.