ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част

Анотация:

Курсът включва лекции и практически занимания, свързани със следните основни теми:

Икономическо развитие в ІІІ хилядолетие; Формиране и актуално състояние на дизайна; Видове дизайн; Архитектурен дизайн и дизайн за архитектурна среда; Дизайн за архитектурна среда като интелектуална собственост; Стратегия и тактика; Метод на художественото проектиране за архитектурна среда; Части на проекта; Формообразуване; Композиция и хармонизация на формата; Комбинаторика; Възприемане на формата; Дизайн за външна архитектурна среда; Комплексно проектиране на градски интериор; Архитектурно-дизайнерски средства за формиране на градски интериор

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Росица Никифорова  д-р
 Стоян Манчев  
 Мила Никифорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: принципите и методите на художественото проектиране, имат умения за анализиране на формата и знания за формообразуване и композиции при комплексно проектиране на архитектурна среда.


Предварителни изисквания:
Усвоени умения за решаване на функции в различни по типология сгради.

Завършен курс по интериор - история и въведение в теорията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Дизайн в началото на третото хилядолетие Наука и нови технологии; Анализи, прогнози. Сфери на дизайна – «Дизайн от лъжицата до града». Хуманитарен и социален дизайн. Холистичната парадигма.

2 Винаги има история Уйлям Морис – необходимост от дизайн. Луис Тифани – необходимост от изкуство в дизайна. 1895 – и България мисли за рационалността и естетиката на вещите. Архитектурното и художествено мислене – адекватни на индустриалния напредък. Политика, идеология, дизайн. Архитектурна среда и дизайн за нея

3 ВИДОВЕ ДИЗАЙН Графичен дизайн. Промишлен дизайн. Арт дизайн. Архитектурен дизайн. Ландшафтен дизайн. Дизайн за среда. Дизайн за архитектурна среда. Видове среда.

4 60-те години на ХХ век и по-късно – емоционалният дизайн Историята продължава. Противопоставяне на функционализма и ерата “емоционален дизайн”. Имена от италианския и световен дизайн. Ееро Сааринен, “Нол” (Ханс Нол и Флорънс Шуст), Чарлз и Рей Иимс – Органичният дизайн.

5 МЕТОД на Художественото проектиране за архитектурна среда Дизайн за архитектурна среда като интелектуална собственост. Стратегия и тактика. Предпроектен анализ. Проектен анализ. Проектен синтез. Работа в екип, Мозъчна атака, Синектичен метод, Проектен семинар. Допълващи методи на проектиране: Литература и иконография, Проектиране във въображаеми условия, Мрежа на взаимодействия, Апробация, Макетиране, Прототип. Части на проекта

6 Обсъждания и индивидуална работа със студентите по поставените курсови задачи

Литература по темите:

• Р. Никифорова „Дизайн в архитектурна среда”, Издателство на ВСУ, 2010

Допълнителна литература:

1. Азрикан, Д.А. (1980) Черти на системния обект на дизайна, превод от «Техническая естетика» 9/1979 в «Промишлена естетика/Декоративно изкуство», бр 3

2. Бодрияр, Ж. Към критика на политическата икономия на знака, ИК «Критика и хуманизъм», София, 1996

3. Бодрияр, Ж. Системата на предметите, ИК «ЛИК», София, 2003

4. Борисов, Б. Интелектуална собственост – Промишлен дизайн, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2001

5. Делчев, С. Основи на промишления дизайн в архитектурата, “Техника”, София, 1993

6. Деянов, П. Психоанализа и рекламна символика, „Славена”, Варна, 2005

7. Ермолаев, А (SE). Словарь дизайнера для работы в 21 веке, 1998

8. Ефимов, А. В. Дизайн архитектурной среды, Архитектура-С, 2004, Москва

9. Ефимов, А. В. Колористика города, Стройиздат, 1999, Москва

10. Земпер, Г. Практическая естетика, Москва, 1970

11. Зелен Витрувий – Принципи и практики на устойчивото архитектурно проектиране, UNDP (Програма на ООН за развитие), Eneffect, София, 2010

12. Иконников, А. Эстетические ценности предметно-просранственной среды, Стройиздат, 1990, Москва

13. Илиев, И. Паркетиращи конвексни петоъгълници, АрхИмед, 2009

14. Караманска, Д., И. Йошовска. (2008) Ергономични принципи и задачи при проектиране на работни съоръжения и системи, http://hrm2resources1.hit.bg/3-14.pdf

15. Минервин, Г. Б., В. Т. Шимко. Дизайн илюстрованный словарь-справочник, Архитектура-С, 2004

16. Михайлов, С. История дизайна – том 1, Союз дизайнеров Росии, Москва, 2002

17. Михайлов, С., А. Михайлова. Основы дизайна, Казань „Дизайн-квартал”, 2008

18. Никифорова, Р. Дизайн в архитектурата, Сборник І на Международна конференция „Пространство в европейската архитектура – традиции и новаторство”, 2009

19. Никифорова, Р. (2008) На границата между архитектура и дизайн, АМС Аспекти, бр.4

20. Никифорова, Р. Интериор – история и теория, Славена, 2008

21. Никифорова, Р. Информативна функция на формата, електронно издание на ВСУ, 2010, http://ejournal.vfu.bg

22. Пономарьова, Е. С. Цвет в интерьере, Минск, Вышейшая школа, 1984

23. Райчев, Р. Структурна комбинаторика, Издателска къща „Анубис”, 2002

24. Райчев, Р. Цветовете в изкуството, ИК ЛИК, София, 2005

25. Рессин, Г.К. Архитектура и машины, М., Стройиздат, 1977

26. Родькин, П. Оранжевая визуальная революция, Фирменные стили против символических систем. Эскалация дизайна и эскалация власти. М.: «ЛУч» 2005

27. Родькин, П. Новое визуальное восприятие, Современное визуальное искусство в условиях нового перцептуального вызова., М.: «Юность» 2003

28. Родькин, П. Промышленный бренд будущего – визуальная революция в эпоху атомного ренессанса, Москва, ФОРУМ, 2009

29. Рунге, В.Ф. История дизайна, науки и техники Вторая книга, Москва – С, 2007

30. Рябушин, А. В. Архитекторы рубежа тысячилетий, Исскуство ХХІ век, 2005

31. Сомов, Ю.С. Композиция в технике, М. Машиностроение, 1977

32. Терзиев, С., М. Петрова. Архитектурно осветление, „Славена”, Варна, 2009

33. Томиh, Драгана В. Култура боjе у граду: Идентитет и трансформациjа, Универзитет у Београду, 2007

34. Тьялве, Эскилд. Краткий курс промышленого дизайна, Машиностроение, М. 1984

35. Фесенко, Д. Теория архитектурного процесса: контуры новой парадигмы, Москва, журнал “АВ”, 2010

36. Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век, “Алианс-97”, Taschen, 2001

37. Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z, “Алианс-97”, Taschen, 2004

38. Шербеџиja, Милица М. Нови дизаjн радног места, Грађевинска кнjига а.д., Београд, 2007

39. Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование, СПЦ принт, 2003

40. Asensio, Paco., Cristina Montes. Furniture/Mobel Design, teNeues, 2003

41. Boschetti, Josef. (edited by). Details in design, The Images Publishing Group Pty Ltd, Victoria, Australia, 2006

42. Chris, Lefteri. Materials for inspirational design, RotoVision SA, 2006

43. Fischer, Joachim. Design Destination Worldwide, Tandem Verlag GmbH, 2008

44. Gale, Mary. An Opinion on The Theory of Ergonomic Task Seating vs the Facts, Australia, http://www.bambach.co.uk/pdf/theoryofergonomics.pdf

45. Ganares, Ana. Chill Out Space, Tectum Publisher, 2004

46. Garner, Philippe. Sixties design, Tashen, 1996

47. Guy, Julier. The Thames & Hudson Dictionary of Design Since 1900, 2004

48. Itten, Johannes. Kunst der Farbe, Иоханнес Иттен, Искусство цвета. Пер. с немецкого. — М.: Изд. Д.Аронов, 2000

49. Lloyd Jones, Peter. Taste Today: The Role of Appreciation in Consumerism and Design, Oxford, 1991

50. Maksimovic, M. Arhitektura i, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008

51. Manguel, P. 501 must-be-there events, Polly Manguel Publisher, 2009

52. Michl, Jan. On Seeing Design as Redesign An Exploration of a Neglected Problem in Design Education, Scandinavian Journal of Design History, 2002 (12): 7-23, Norway

53. Michl, Jan. Alvar Aalto: Savoy Vase, 1936, in Contemporary Masterworks, ed. Collin Naylor, Chicago and London: St. James Press, 1991

54. Paul, Overy. De Stijl Art, Architecture, Design, Thames and Hudson, 1991

55. Pevsner, Nicolaus. Pioneers of Modern Movement, from William Morris to Walter Gropius, Yale University Press, 2005

56. Pevsner, Nicolaus. The Sourses of Modern Architecture and Design, Thames and Hudson, 1968

57. Philip, Pacey. (1992) 'Anyone Designing Anything?' Non-Professional Designers and the History of Design. Journal of Design History. 5/3, р 217

58. Pulos, Arthur J. American Design Ethic: A History of Industrial Design, MIT Press Date, 1986

59. Pulos, Arthur J. American design adventure 1940-1975, MIT, 1988

60. Schittich, Christian. Exibitions and Displays Museum design concepts Brand presentation Trade-fair design. Institut fur internationale Architektur-Dokumentation Gmbh&Co. KG, 2009

61. Schittich, Christian (Ed.). Small Structures Compact dwellings, Temporary structures, Room modules. Institut fur international Architektur-Dokumentation Gmbh&Co. KG, 2010

62. Spuybroek, Lars. NOX machining architecture, Thames and Hudson, 2004

63. Vasiljevic, Milovan. Dizajn, Fakultet za dizajn, Beograd, 2005

64. Vitra Eames, Germany, 1996

65. Walker, Peter and Partners. Landscape Architecture Defining the Craft

Thames and Hudson, 2005

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол е въз основа на две поставени задачи – есе и курсова работа. През семестъра се възлагат една тема от материалознание и една от формоконструиране, които се разработват писмено и графично от студентите. Желателно е темите да са свързани с проекта за жилищен интериор, който студентите разработват в същия семестър в курса ARCM 040.