ARCM037 Индустриални сгради и комплекси І част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът обхваща същността и развитието на индустриалните сгради и комплекси; проблемите с избор на място за изграждане на индустриално предприятие Разглеждат се принципите при проектиране на генерален план на предприятие; основните типове производствени сгради (с висока степен на универсалност); както и обслужващите и помощно-производствените сгради.

Образователната цел на курса е да даде познания за основните групи изисквания при проектиране и изграждане на индустриалните предприятия

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Светослава Андрейчин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

•основните групи изисквания към индустриалните сгради и комплекси;

•принципите при проектиране на генерален план на предприятие;

•характеристиките на понятието „универсалност”;

•Характеристиките на основните групи индустриални сгради

2) могат:

•да анализират индустриално предприятие;

•да анализират индустриална сграда

•да се справят с проект за малко предприятие;

(Тези знания и умения могат да се достигнат пълноценно, като паралелно се завърши извънаудиторният курс АRСМ 337 – проект)


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания , свързани с основните понятия за функция, конструкция и естетика в архитектурата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност и значение на индустриалната архитектура

2. Кратък исторически преглед на индустриалната архитектура

3. Основни групи изисквания към индустриалните сгради

4. Селищни промишлени територии – организация и планиране

5. Избор на терен за разполагане на производствено предприятие

6. Генерален план

7. Типология на индустриалните сгради

8. Универсални едноетажни производствени сгради

9. Универсални многоетажни производствени сгради

10. Универсални двуетажни широкоплощни производствени сгради

11. Специфични типове индустриални сгради

12. Помощно-производствени сгради

13. Архитектура на инженерните съоръжения за промишлеността

14. Обслужващи сгради в индустриалните предприятия

15. Санитарно-битови сгради и помещения

Литература по темите:

1. Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софтпрес 2008

2. Писарски,М., А.Аврамова. Промишлени сгради. София. Техника’1997

3. Сиврев,Л. Енергоефективни санитарно-хигиенни звена в промишлените предприятия.София. УАСГ .