ARCM035 Ландшафтна архитектура

Анотация:

анотация и цели на курса-

Запознаване със същността и характерните особености на ландшафтната архитектура,спецификата на градивния й материал- растителността,общите и конкретни принципи при планиране на различните видове зелени площи в селищата,общата и специализирана нормативна уредба,както и историята на развитие на градинско – парковото изкуство

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Веляна Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Студентите имат познания по същността и характерните особености на градинско-парковото изкуство,значението на зелената система на населените места,на различните категории зелени площи и общите принципи на тяхното планиране,запознават се с историята на градинско парковото изкуство

2)могат:

- да анализират .градоустройствената ситуация в контекста на зелената система

- да правят общо структуриране и баланс между застроените и зелени площи в различните видове устройствени планове съгл.нормативната база,ситуиране на архитектурни обеми в зелените площи при респектиране..на съществуващата растителност,характерните природни даденост и КИН.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

изобразителни похвати,градоустройство,история на архитектурата,обща нормативнабаза /ЗУТ и ЗУЗСО/.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

І.Обща част

1/ Въведение ,същност и характерни особености на ландшафтната

архитектура 2 часа

2/ Композиционни принципи и похвати във функционалното зониране, площоразпределението и обемно –пространственото формиране на парковите

територии 2часа 3/ Стилове в композицията на парковете- видове алейна мрежа.Композиционно формиране на насажденията- растителни масиви, групи.единични/солитери/,редови насаждения,боскети и пр. 2 часа

4.Водата и водните площи в композицията на градините и парковете.Видове – естествени ,изкуствени и пр. ,и характеристики 2часа

5.Архитектурни елементи в градините и парковете- огради,подпорни стени,стълби, малки арх.елементи,парково обзавеждане. 2 часа

ІІ част история на градинско –парковото изкуство

6.Възникване на градинско- парковото изкуство.Градините на Египет, Месопотамия, Древна Гърция.Характерни особености на средновековните градини на манастирите и замъците в Европа.

7.Градинско- парково изкуство на маврите в Испания , в Китай и Япония.

8. Градинско- парково изкуство в Италия по времето на Барока.

9. Градинско- парково изкуство през епохата на Класицизма.

10.Развитие и разцвет на пейзажното градинско изкуство през ХVІІ-ХІХ в.

11. Градинско- парково изкуство в България- възникване,периоди, характерни особености и съвременни тенденции.

ІІІчаст Паркоустрояване на селищата

12. Значение на зелените насаждения в градоустройственото планиране на селищата- функционално, екологично, архитектурно- художествено.Зелена система на селището- планиране и структуриране,класификация на зелените площи .Нормативна уредба.

13.Паркоустрояване на зелени площи за общо ползване- видове,принципи на устройство,

Предназначение,зониране,композиция на алейната мрежа,растителност.

14.Зелени площи в зоните за обитаване- предназначение,зониране,композиция на алейната мрежа,обзавеждане,растителност.

15.Зелени площи със специално предназначение – категоризация,специфични изисквания, нормативна уредба,зониране, композиция на алейната мрежа, обзавеждане, растителност.

Литература по темите:

Сугарев Д.Градинско –парково и пейзажно изкуство,София,Земиздат -1976 г.

Стойчев Л. Паркова и ландшафтна архитектура, София, ДИ „Техника” 1985 г.

Троева В.,Цолова Г. Ландшафтно планиране София 1996 г.

Фомина Л. Парк ”Врана”,СофияЗемиздат 2003 г.

Кулелиев Й.Паркоустрояване на селищата

Самарджиева М. Озеленяване на училищни дворове, София,Земиздат 1977 г.

Булев Т.Ландшафтна архитектура, 2 тома,2011 г.

Списание”Ландшафтна архитектура,спец.издание на СЛА

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол е въз основа на активността по време на часовете, както и върху поставените задачи. В края на семестъра се обобщава текущата оценка. За студентите с недостатъчно текущо оценяване или за онези, които не са доволни от текущата си оценка се възлага разработване на презентации ,по избрана от преподавателя тема.Провежда се изпит с дву-компонентно оценяване/писмен и устен/ ,като крайна оценка .