ARCM224 Тренинг: Градоустройство ІІ част

Анотация:

Работи се градоустройствен проект във фаза Идейно Обемно Устройствено решение. Задачите се разработват върху фрагменти от съществуващи градски части. Целта е проектиране на застрояване с висока интензивност - КИНТ над 3.0 и смесени функции в мащаб 1 :500.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Мила Никифорова  д-р
гл. ас. Весела Попова  д-р
проф. Александър Александров  д-р
 Даниела Джуркова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да боравят с показателите на застрояване плътност , интензивност, етажност, владеят принципи и подход при проектиране във фазата на обемно- устройственото проучване.

2) могат: да разработват градоустройствени проекти в съществуваща среда, да отчитат законовите, обемно-пространствените и функционални изисквания към застрояването.


Предварителни изисквания:
Да са разработили успешно поне един градоустройствен проект, както и проекти за сгради в рамките на предишни курсове. Да познават спецификата на градоустройственото проектиране, работата в мащаб 1:1000, основните елементи на градската структура – урегулиран поземлен имот, квартал и улица. Да имат познания от предишни курсове, които им позволяват да анализират съществуваща градска територия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

- Метод на работа, включващ: Събиране на информация за избран типологичен вид; Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията.

- Основна част: Проверка на самостоятелната работа по курсовия проект на всеки студент от съответния преподавател, ангажиран с група студенти (8 до 12 студента).

Литература по темите:

Закон за устройство на територията

Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба N 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

Нойферт Ернст. Архитектурно проектиране, 2007. ISBN: 9789546857026; Architects' Data: Neufert

Общ устройствен план на София

Никифоров Иван, Градоустройство – част четвърта – Централни зони, 2005,

издателство на УАСГ – София,

Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция, 2004. ISBN: 5-9647-0003-9

Периодични издания – сп. Архитектура, AMC Аспекти, Architectural Record, Detail

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол включва една клаузура в края на първия месец от семестъра , както и контрол върху работата по поставените задачи.