ARCM229 Интериор: история и въведение в теорията ІІ

Анотация:

Курсът запознава студентите с основнитe характеристики на вътрешното пространство в архитектурата и неговото взаимодействие с екстериора. Изяснява психологическите характеристики на взаимодействието "човек-пространство", въпросите на възприятие, оценка, информационни процеси и съответстващи изразни средства - естетическа ценност на предмето-пространствената среда. Прави се кратък исторически преглед, главно европоцентричен, на архитектурните стилове в интериора и стиловите характеристики на мебелите. Разглежда се епохата на навлизане на индустриалните методи на строителство и нови технологии, началото на дизайна като метод в архитектурата. Чрез сравнителен анализ на изтъкнати произведения на архитектурата от различни стилове се коментира връзка с епохата, естетически непреходна ценност, която свързва днешните поколения с тези, отдалечени хилядолетия назад във времето. Целта на курса е да въведе студентите в материята вътрешно архитектурно пространство и възприятието му. Да формира усет към специфичния интериорен художествен език на вътрешното пространство и отношение към големите майстори на интериора и дизайна в световната и българска практика и теория.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Росица Никифорова  д-р
 Стоян Манчев  
 Мила Никифорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за принципи и фактология в архитектурните интериорни стилове; съответствия между архитектурни средства, информационно съобщение и възприятие

2) могат:

- да анализират стиловите характеристики на интериора и неговите елементи

Овладян важния средови подход към архитектурните пространства, архитектурата и детайлите за нея.
Предварителни изисквания:
Познания по история на изкуството и история на архитектурата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1/ Синтетичност, монументалност и популизъм в Барока (XVI-XVIIIв)

2/ Декоративните стилове на Рококо, Класицизъм (XVIIIв), Ампир (ХІХв)

3/ Краят на 19 век и годините преди и след Първата световна война – Бидермайер и Aр Нуво, Ар Деко, Стриймлайн модерн, Руски модерн, Бидермайер - еклектизъм след Ампир и преди Ар нуво; Еклектизъм и историзъм.

4/Двадесети век – ново разбиране за пространството и цвета.Цветът – информационна подсистема на интериора.Композиционни принципи и възприятие на интериора.Цвят и материали, ритъм и мащаб. Цвят и малкото пространство. Руски авангард. Супрематизъм. Съветски Конструктивизъм - Константин Мелников. Европейски Интернационален конструктивизъм. След супрематизма и конструктивизма.

5/ Школата Баухаус - “Класика е това, което вдъхновява и нашите внуци.”

6/ Архитектурният елит емигрира; Валтер Гропиус и къщата в Масачузетс - Традиции на Нова Англия и Баухаус; Решение на функциите; Психология на обитаването; Адолф Лоос; Франк Лойд Райт; Мис ван дер Рое; Льо Корбюзие. Архитектурен език

7/ Индивидуална работа със студентите по поставената курсова задача

Литература по темите:

Учебник: Никифорова Р. "Интериор - история и теория", Славена, Варна, 2008

Допълнителна литература:

1. БАН, София 120 години столица, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000

2. Бартенев, И. А., В. Н. Батажкова, Русский интерьер ХVІІІ-ХІХ веков, Ленинград, Стройиздат, 1977

3. Бичев Милко, Архитектура на новото време – ХVІІ и ХVІІІ век, Техника , София, 1958

4. Вильфрид Кох, Энциклопедия архитектурных стилей Класичесский труд по европейскому зодчеству от античности до современности, (Превод от Wilfried Koch, Baustielkunde, 2000), Бертельсманн Медиа, Москау, 2005

5. Димитров, Б. Седемте древни цивилизации в България, Фондация КОМ, София, 2005

6. Етиен Робер, Всекидневният живот в Помпей, Български художник, София, 1983

7. Игнатов, С., Египет на фараоните, “Изток-запад”, 2004

8. Иконников, А. В., ВНИИТЭ, Эстетические ценности предметно-пространственной среды, Москва, Стройиздат, 1990

8. Йокимов Петър, Сецесионът в българската архитектура, Арх&Арт, София, 2005

9. История на българската архитектура. Издание на БАН

10. Кес, Д., Стили мебели, Издательство Академии Наук Венгрии, 1979

11. Коева М., П. Йокимов, Л. Стоилова, Православни храмове по българските земи (ХV – средата на ХХ век), Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2002

12. Мюлер Вернер, Гунтер Фогел, Атлас Архитектура І и ІІ част, Летера, 2002

13. Новикова, Е. Б., Интерьер общественных зданий художественные проблемы, Москва, Стройиздат, 1991

14. Ортега-и-Гасет, Х., Естетически есета, Наука и изкуство, 1984

15. Пилявский, В. И., А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков, История руской архитектуры, Стройиздат, Ленинград, 1984

16. Пономарьова, Е. С., Цвет в интерьере, Минск, Вышейшая школа, 1984

17. Франк Лойд Райт 1867-1959, Архитектура, предназначена за демокрация, Taschen, Алианс-97, 2004

18. Първанов Кирил, История на българските мебели, Бисмар ООД, 2005

19. Стамов Стефан, Българска възрожденска къща, София, 2004

20. Тойнби Арнълд, Изследване на историята, том 1 и 2, “Захари Стоянов”, София, 2001

21. Хан -Магомедов, С.О., «Архитектура Советского авангарда». Т1. Москва. Стройиздат. 1996

22. Adriana Boidi Sassone, Furniture from Rocco to Art Deco, Taschen, 2000

23. Alastair Duncan, Art Deco, Thames & Hudson, 1988

24. Ana Maria Valdos, Classic Furniture, Atrium Group, Mexico, 2002

25. Bryan Little, English Historic Architecture, B. T. Batsford LTD, London, 1964

26. Eva Veber, American Art Deco, World Publication Group, 2004

27. John Coles & Naomi House, The Fundamentals of Interior Architecture, AVA Academia, 2007

28. Jodidio Philip, The pulse of architecture in the world today, Taschen, 2004

29. Joe Friedman & Marella Caracciolo, Inside Rome, Discovering the classic Interiors of Rome, Phaidon, 1993

30. Joe Friedman, Inside Paris, Discovering the classic Interiors of Paris, Phaidon, 2000

31. Joe Friedman, Inside London, Discovering the classic Interiors of London, Phaidon, 2000

32. Josef M. Botey, Inside Barcelona, Discovering the classic Interiors of Barcelona, Phaidon, 2002

33. Jonathan Glancey, Architecture, Dorling Kindersley Ltd. London, 2006

34. Lorraine Farrelly, The Fundamentals of Architecture, AVA Academia, 2007

35. Michael Reaburn, Sir Hugh Casson, Architecture of the Western World, Popular Press, Leicester, 1988

36. Nikolaus Pevsner, Fleming J., Honour H., Lexikon der Weltarchitektur, Prestel-Verlag, Munchen, 1971

37. Rolf Toman, Barbara Borngasser, Baroque and Rococo, 2003 Feierabend Verlag OHG, Berlin

38. Thoenes, Pof. Dr. Christtof / Evers, Bernd Architectural Theory - from the Renaissance to the Present, Taschen GmbH, 2003

39. Schinkel, Edited by: Gossel, Peter, Author(s): Steffens, Martin, Taschen GmbH, 2002

Средства за оценяване:

Участие и активност на студента по време на занятия - минимум 50% присъствие

Разработване на курсова работа/проект/ и есе.