ARCM223 Градоустройство ІІ част

Анотация:

Целите на курса са няколко:

? студентите да усвоят и утвърдят в себе си разбирането за градския център, като уникално за всеки град „място”, неговата най-важна зона; проектирането на централните градски зони да се схваща като подчертано комплексна задача.

? да се усвоят основните принципи за формиране на съдържанието на централните зони, разположението им в териториите на градовете, относителността на зонирането им, за планово-пространствена композиция; за отношенията „старо”- „ново” в градските центрове.

Допълнителни цели: умение да се работи в мащаб 1:500, спецификата на този междинен, между градоустройството и архитектурата на сградите мащаб; отчитане на ролята на градското обзавеждане (водни, зелени площи, градски дизайн, настилки и др.) и на синтеза с другите съвременни изкуства.

Курсът завършва професионалното ниво по градоустройство преди специализираната програма в магистъра.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Александър Александров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Получават специализирана професионална култура за градските центрове. Получават основен „пакет” от знания за съдържанието, композицията и проектирането на централни градски зони в М 1:500.

2) могат:

Да участват в проектантските колективи проектиращи градски центрове, пешеходни зони и техните елементи за транспортното обслужване, градското обзавеждане и синтез.
Предварителни изисквания:
Завършен курс по АС - Архитектура на града и Градоустройство - I част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Философска, културно-историческа, пространствено схващане за „ЦЕНТЪР”. „Центърът” в архитектурата: исторически поглед. Градският център- същност значение. Западната и източната традиция в схващането за централно място

2. Центрова система в много големите, големите и малките градове. Вторични градски центрове и зони. Центрове в индустриалните зони, зони за отдих и др. Центрообразуващи фактори.

3. Разположение на центровете в градската територия. Историческо наследство и преопределеност. Природни фактори (крайбрежия на реки, езера, морета, хълмове, плата, теренни „вежди” и др). Възникване на напълно нови центрове в съществуващи и нови градове.

4. Съдържание на различните категории центрове, нива на обслужване. Условност на функционалното зониране. „Напластяване” на функции в големите градски центрове.

5. Плановата и пространствена композиция като художествено единство на урабанистичния пейзаж. Център като символ

6. Елементи на градското „Обзавеждане” в центъра. Пешеходните зони и уличните силуети. Декоративната и монументалната украса, водни и зелени площи, настилки.

7. Вечерно осветление, дигиталната архитетура, синтез с модерните изкуства. От прожекторите на А. Шпеер, през Лас Вегас на Р. Вентури до съвременните концептуалисти.

8. Особености на транспортното обслужване в централните зони. Подземно паркиране и подземни улици. Връзки с линиите на метрото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка тема се развива в по две лекции.

Литература по темите:

Литература:

1. Тонев Л. Градоустройството. Техника 1971

2. Никифоров Ив. Градоустройството, III, IV част

Жилищни зони, Централни зони УАСГ 2005

3. Ковачев АТ. Градоустройството I и III част 2003, 2004

4. Никифоров Ив. Улици и площади УАСГ 1995

5. Стоичков А. Комуникация и транспорт в населените места С. Техника 1980

6. Издания на градоустройството на София П. Ташев, Г. Лабов и др.

7. Островский В. Современное градоустроительство. М. Стройисдат 1989

8. Morris, A.E.I. History of Urban Form H.K. 1997

9. Prinz D. Stadteban 1,2 Berlin 1997

Средства за оценяване:

Практическа задача