ARCM221 Архитектурни конструкции ІІ част

Анотация:

• Курсът има за цел да задълбочи и конкретизира знанията и уменията на студентите в областта на материалите, елементите и носимоспособността на тънкостенните конструкции.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конструктивните особености на сградите

• Начините за изпълнение на тънкостенните конструкциите

2) могат:

• Да проектират в идейна фаза покривните възможности на големи разстояния


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща представа за сградните конструкции.

• Знания за покривните възможности на обширни пространства.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Уводна Лекция 2ч

2 Материали, съставните елементи на конструкцията

и начини на свързването им Лекция 2ч

3 Начини за отвеждането на товарите Лекция 2ч

4 Монолитен стоманобетонен скелет

Предимства, недостатъци и видове изпълнение Лекция 2ч

5 Сглобяем стоманобетонен скелет

Предимства, недостатъци и видове изпълнение Лекция 2ч

6 Стоманен скелет

Предимства, недостатъци и видове изпълнение Лекция 2ч

7 Деформационни фуги - видове и изпълнение Практическо 2ч

8 Зални покривни конструкции Лекция 2ч

9 Сглобяеми гредови конструкции Лекция 2ч

10 Конструктивни елементи - рамки и арки Практическо 2ч

11 Тънкостенни черупкови конструкции Лекция 2ч

12 Тънкостенни нагънати (фалтови) конструкции Лекция 2ч

13 Пространствено-прътови конструкции Лекция 2ч

14 Висящи, вантови, пневматични конструкции Лекция 2ч

15 Заклчителна Лекция 2ч

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПИСМЕН ИЗПИТ 70%