ARCM419 Проект: Жилищни сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

Целите на курса - проект по жилищни сгради и комплекси ІІ част - са няколко:

Да се задълбочат приложните познания в областта на жилищната проблематика.

Да се изследва в приложен аспект определен фрагмент от типологичния обхват при сградите за постоянно колективно обитаване и да се анализират приложните аспекти при развитието им .

Да се изяснят приложните аспекти на морфологията при жилищното застрояване за постоянно колективно обитаване - в урбанизиран контекст.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Климент Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за :

Основните принципи и тенденции при формирането и развитието на жилищната среда - в контекста на постоянното колективно обитаване. Пълната типология на жилищните сгради за постоянно колективно обитаване, както и за основните аспекти на морфологията при жилищното застрояване. Урбанистичния контекст при жилищните сгради за постоянно колективно обитаване .

2) могат:

Да анализират състоянието и тенденциите за развитие на жилищната среда - за постоянно колективно обитаване - и да реализират професионално обосновани проекти .


Предварителни изисквания:

• История на архитектурата и устройственото планиране

• Основи на устройственото планиране

• Архитектура на жилищните сгради и комплекси за постоянно

индивидуално обитаване.

• Архитектурна технология - Сградостроителство,

Архитектурни конструкции и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 ПЪРВИ ЕТАП - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

2 ПЪРВИ ЕТАП - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

3 ПЪРВИ ЕТАП - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

4 ВТОРИ ЕТАП - РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ПО УТВЪРДЕНОТО ЗАДАНИЕ

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

5 ВТОРИ ЕТАП - РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ПО УТВЪРДЕНОТО ЗАДАНИЕ

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

6 МЕЖДИНЕН КОНТРОЛ НА ПОДГОТВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ВТОРИ ЕТАП

7 ТРЕТИ ЕТАП : РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ

8 ТРЕТИ ЕТАП : РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ

9 ТРЕТИ ЕТАП : РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ

10 ТРЕТИ ЕТАП : РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ

11 МЕЖДИНЕН КОНТРОЛ НА ЕТАПА НА ПРОЕКТНИТЕ РАЗРАБОТКИ

12 МЕЖДИНЕН КОНТРОЛ НА ЕТАПА НА ПРОЕКТНИТЕ РАЗРАБОТКИ

13 ЧЕТВЪРТИ ЕТАП : РАЗРАБОТВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ИДЕЕН

ПРОЕКТ

14 ЧЕТВЪРТИ ЕТАП : РАЗРАБОТВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ИДЕЕН

ПРОЕКТ

15 ИНТЕРАКТИВЕН ДОКЛАД ЗА ЗАВЪРШЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ

Литература по темите:

Предоставя се в рамките на тематичните модули.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО 50 %

ПРОЕКТ 100%