ARCM026 Тренинг: Геодезия

Анотация:

Курсът по учебната дисциплина “Геодезия” за магистърска програма «Архитектура» при НБУ има за цел да даде на студентите необходимите знания и умения за използване на геодезическите инструменти и снимачните методи за изработване на топографски планове и за геодезическите работи при проучване, проектиране, трасиране, изграждане и експлоатация на различни сгради и строителни съоръжения. Те са необходими на бъдещите архитекти при проектирането на градоустройствени проекти за дадено населено място, в които се дава идейно начина на застрояването, комуникациите, площното разпределение на строителните зони и др.

В лекциите се разглеждат теоретичните постановки на съответните теми, а в упражненията се решават отделни практически задачи.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Ценко Ценков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да използват геодезическите инструменти и снимачните методи за изработване на топографски планове.

2) могат: да проектират и трасират различни сгради и строителни съоръжения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по Елементарна математикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Упражнения Съдържание на курс ARCM 026 Тренинг: Геодезия Часове

Упражнение 1.Мерки за ъгли и дължини. Мащаби. 2

Упражнение 2.Теодолит – устройство. Проверка и поправка на осовите условия на теодолита. 2

Упражнение 3.Измерване на хоризонтални ъгли – гирусно и репетиционно. 2

Упражнение 4.Измерване на дължини с ролетка и с нишков далекомер 2

Упражнение 5.Нивелири-устройство. Проверка и поправка на осовите условия.Геометрична нивелация на включен (затворен) нивелачен ход. 2

Упражнение 6.Геометрична нивелация на включен (затворен) нивелачен ход. 2

Упражнение 7.Трасиране на проектен ъгъл, проектна дължина и проектна височина. 2

Упражнение 8.Измерване на зенитни ъгли. Тригонометрична нивелация. 2

Упражнение 9.Нивелиране на повърхнини. 2

Упражнение10.Топографски планове и карти и решаване на задачи върху тях.2

Упражнение11.Интерполиране на хоризонтали. Числено определяне на площи. 2

Упражнение12.Първа и втора основни геодезически задачи. Изчисление на координатите на точка чрез засечка напред с прилежащи ъгли. 2

Упражнение13.Изчисление на координати на точки чрез включен полигонов ход. 2

Упражнение14.Проектиране на хоризонтални и наклонени равнини. 2

Упражнение15.Създаване на цифров модел на територията. 2

Общо:30 часа

Литература по темите:

Ценков, Ц., С. Милошев, Й. Велинов. Ръководство за упражнения по геодезия., С., 2008

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 100 %