ARCM024 Тренинг: Градоустройство І част

Анотация:

Курсът цели разработване на проект по конкретно задание и затвърждаване на познанията от лекционния курс

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Мила Никифорова  д-р
гл. ас. Весела Попова  д-р
проф. Александър Александров  д-р
 Даниела Джуркова  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи и правила на устройство на жилищните зони, отнесени към жилищната единица (микрорайон, група, район), изискванията за проектиране в М 1:1000

2) могат:

Да проектират в колективи устройствени планове, проекти и концепции за жилищни зони в М 1:1000


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

- Метод на работа, включващ: Събиране на информация за избран типологичен вид; Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията.

- Основна част: Проверка на самостоятелната работа по курсовия проект на всеки студент от съответния преподавател, ангажиран с група студенти (8 до 12 студента).