ARCM025 Геодезия

Анотация:

Курсът по учебната дисциплина “Геодезия” за магистърска програма «Архитектура» при НБУ има за цел да даде на студентите необходимите знания и умения за използване на геодезическите инструменти и снимачните методи за изработване на топографски планове и за геодезическите работи при проучване, проектиране, трасиране, изграждане и експлоатация на различни сгради и строителни съоръжения. Те са необходими на бъдещите архитекти при проектирането на градоустройствени проекти за дадено населено място, в които се дава идейно начина на застрояването, комуникациите, площното разпределение на строителните зони и др.

В лекциите се разглеждат теоретичните постановки на съответните теми, а в упражненията се решават отделни практически задачи.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Ценко Ценков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да използват геодезическите инструменти и снимачните методи за изработване на топографски планове.

2) могат:

- да проектират и трасират различни сгради и строителни съоръжения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по Елементарна математикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекция Съдържание на курс ARCM 025 Геодезия Часове

Лекция 1. Предмет, задачи и значение на геодезията. Форма и размери на Земята. Мерни единици,мащаби. 2

Лекция 2. Геодезически координатни системи. Основни задачи при координатните изчисления - първа и втора основни геодезически задачи. 2

Лекция 3. Инструменти за отвесиране и хоризонтиране. Избиране, стабилизиране и сигнализиране на точки върху терена. Инструменти за построяване на постоянни ъгли и работа с тях. 2

Лекция 4.Теодолит-устройство и класификация. Проверка и поправка на осовите условия на теодолита. Електронен теодолит 2

Лекция 5.Непосредствено измерване на дължини. Грешки и точност при измерване на дължини с ролетка. Нишков далекомер. 2

Лекция 6.Измерване на превишения. Видове нивелация. Видове нивелири. Проверка и поправка на осовите условия на либелните и самохоризонтиращите се нивелири. Електронен нивелир. 2

Лекция 7. Геометрична нивелация на редица от точки чрез включен и затворен нивелачен ход.Грешки и точност при геометричната нивелация. 2

Лекция 8.Тригонометрична нивелация. Влияние на кривината на Земята и рефракцията на светлината върху изчислените превишения. 2

Лекция 9.Опорна и работна геодезическа основа за хоризонтални и вертикални измервания. 2

Лекция 10.Изчисление координатите на точки чрез засечка напред с прилежащи ъгли. Линейна засечка. Точност. 2

Лекция 11.Полигони. Изчисление и изравнение на координати на точки чрез включен и затворен полигонов ход. 2

Лекция 12.Геодезически снимачни методи – ортогонален, полярен, фотограметричен. Дигитализиране и сканиране. 2

Лекция 13. Основни принципи за създаване на топографски планове и карти и решаване на задачи върху тях.Числено определяне на площи. 2

Лекция 14.Геодезически работи в строителството и архитектурата. Методи за трасиране на точки. Трасиране на проектен ъгъл, проектна дължина и проектна височина. 2

Лекция 15.Проект за трасиране на сгради и съоръжения. Геодезически работи при трасиране на осите на сградите, контура на изкопа, фундирането и монтажа на сградата. 2

Общо:30 часа

Литература по темите:

1. Лекционен материал

2. Димитров, Д., Ц. Ценков. ГЕОДЕЗИЯ, С., 2005.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ