ARCM023 Градоустройство І част

Анотация:

Концепцията е заложена в НБУ от проф. д-н. арх. Ив. Никифоров и е модернизирана и допълнена с идеи от „Градоустройство” I и II част на член кор. проф. д-н Ат. Ковачев. Внесени са от автора и някои постановки от преподавателски практики в Италия и Франция (формулировки, композиционни представи и критерии за оценяване). В НБУ не се преподава териториално устройство поради по-малкото търсене на такива кадри и вече съществуващите мощни преподавателски колективи в УАСГ и ВСУ- Варна.

На базата на знания придобити от предишните семестри по дисциплината архитектурата и градът (видове планове, проблеми на собствеността, парцели и основни показатели, идея за малък град - Божурище, Ивайловград, Белене и др.) в курса градоустройство I целите са: Навлизане в същността на самото устройство на зоните (жилищни) отнесено към подробните устройствени и застроителни планове в М:1000;

Предварително задаване на характера на жилищната среда (проектът в упражненията). Разграничаване на целите при проектиране на жилищните зони, комплекси по държавна поръчка, общински социални програми и комплекси от затворен тип.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи и правила на устройство на жилищните зони, отнесени към жилищната единица (микрорайон, група, район), изискванията за проектиране в М 1:1000

2) могат:

Да проектират в колективи устройствени планове, проекти и концепции за жилищни зони в М 1:1000


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Историческо развитие на жилищните територии и зони в градовете през 19 и 20 век.

2. Композиция на града- място и значение на жилищните зони, отношение и връзки на зоните с центровата и транспортните системи.

3. Общественото обслужване в градовете и отражението му при структурирането на жилищните зони

4. Теорията на микрорайона или жилищната единица; от съседската общност, през училището като определител, до междумагистралната територия (ММТ).

5. Най-често срещаните в българската практика размери на териториите и брой на жителите в жилищните райони и микрорайони.

6. Планова композиция на жилищните единици. Процентно площоразпределение.

7. Застрояване на жилищната зона. Тип на жилищните сгради и структури, жилищни форми, етажност.

8. Центрова система в жилищните територии и зони. Мрежа на образователните и търговски обекти.

9. Пешеходно движение, улична мрежа и зелена система в жилищната единица (микрорайон).

10. Масов градски транспорт в града и жилищния район, автомобилно движение в жилищната единица (ММТ), паркиране и гариране.

11. Пространствена композиция на жилищната среда в жилищните единици. Художествени аспекти на градския пейзаж в жилищната среда.

12. Проектиране на жилищни групи, единици и комплекси на свободни терени (социални жилища, общински жилища и държавни програми, затворени комплекси), особености.

13. Общи идеи за реконструкции на съществуващи градски жилищни квартали. Примери от чужбина и български проекти.

14. Нормативи и показатели за устройството на жилищните територии според „Наредба №7” и 3УТ.

15. Система „обитаване” и жилищна политика. Кратък преглед на българската практика през последните години.

Литература по темите:

1. Тонев Л. Градоустройството. Техника 1971г.

2. Никифоров Ив. Градоустройството, III, IV част

Жилищни зони, Централни зони УАСГ 2005

3. Ковачев АТ. Градоустройството I и III част 2003, 2004.

4. Никифоров Ив. Улици и площади УАСГ 1995

5. Стоичков А. Комуникация и транспорт в населените места С. Техника 1980.

6. Издания на градоустройството на София П. Ташев, Г. Лабов и др.

7. Островский В. Современное градоустроительство. М. Стройисдат 1989.

8. Morris, A.E.I. History of Urban Form H.K. 1997.

9. Prinz D. Stadteban 1,2 Berlin 1997.

Средства за оценяване:

практическа задача