ARCM212 Тренинг: Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да приложат знанията си от курсовете ARCM011, ARCM012 и ARCM211 Архитектурно студио - Архитектура на града – II част и да продължат да се подготвят в изкуството устройство на града, като съблюдават интересите на общността и частния интерес, на политиките на развитие на града, района или отделната териория, както и всички потенциални възможности за развитие, произхождащи от тяхната история, връзка с природата, близките урбанистични и природни зони, основните пътища, геополитическото място и значение и т.н. и да разработят проект на тази основа

Прилагат познанията си как се устройват центровете на градовете, жилищните и смесените зони, бизнес и технологичните паркове, търговските зони/моловете, парковите и спортните зони, индустриалните зони и т.н.

Дисциплината дава знание в най-висока степен за комплексността на архитектурната професия, която създава градската среда и как архитектът замисляйки и проектирайки града или отделни негови части - паркове, пешеходни зони, жилищни, обществени, делови или индустриални зони, достига до проекта на отделната сграда.

Курсът дава възможност за индивидуална и екипна работа – създаване на малки екипи от 2-3 души

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на градоустройството/урбанизма като комплексна творческа дейност за устройството на антропогенната среда;

• Да анализират същносттта на урбанистичното развитие на дадена територия с нейната динамичност и устойчивост;

• Основните етапи в разработването на урбанистичната среда;

• Нормативната уредба на урбанистичното/градското планиране;

• Основни принципи на урбанистичната композиция;

2) могат:

• Да правят сравнителни (исторически и теоретически) анализи на определена урбанистична територия – квартал, район, село или малък град и т.н. Да извличат основни изводи за урбанистичното развитие на тази територия, предмет на градоустройствено планиране и да илюстрират своите разсъждения графично и пространсвено чрез макети;

• Да интерпретират практически исторически създадената градска структура и да планират с визия за бъдещо развитие в по-краткосрочен (5-10 г.) и по-дългосрочен план (25 г.), съгласувано с основните демографски, социални, икономически тенденции и политики.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Да имат познания по съвременно градоустройство

? Да участват активно по време на занятия - минимум 50% присъствие

? Да имат предварителни знания за градоустройственото планиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Тренинг: Същност и значение на градоустройството; Историческа ретроспекция на развитието на идеите в градоустройството; Съвременни тенденции в развитието на градоустройството; Значение на градоустройството

2. Тренинг: Социално-икономически, екологически и художествени основи на градоустройството

3. Тренинг: Градът и елементи на града. Възникване и класификация. Поземлени имоти: определение, видове, размери, форма, граници и линии на застрояване, обозначаване и изчертаване; Квартали: определение, видове, размери, форма, граници и линии на застрояване, обозначаване и изчертаване; Улици: определение, класификация, основни елементи и оразмеряване, подземни и надземни съоръжения, разположние н аинженерно-техническите мрежи, напречни и надлъжни профили; Улични кръстовища; Улични мрежи; Площади

4. Тренинг: Градът и неговият природен и исторически контекст; Планова структура на града; Терен. Географски характеристики; Население. Прогнози, възрастов състав, заетост, безработица и т.н.; Територия на града; Планова структура на града и функционално зониране

5. Тренинг: Жилищни зони. Определение. Видове форми. Анализ на теориите и практиката след Вт. Световна война и тенденции в условията на преход. Съдържание, оптимални размери на територията и броя на населението в т.н. ММТ (между-магистрална територия). Композиция. Социални процеси и жилищна среда. Изисквания към средата: индивидуалност и неповторимост, полифункционалност и непрекъснатост, историческа приемственост.

6. Тренинг: Централна зона. Градски центрове и централни зони. Структурни и специализирани центрове за обществено обслужване. Съдържание и функции на главните и второстепенните структурни и специализирани центрове за обществено обслужване. Методика за определяне на видовете услуги и тяхната материална и техническа база. Стоки и услуги – класификация според нивата на необходимост: всекидневни, периодични и епизодични; според достъпността – „за удобство” и „за избор”. Стоки и услуги в структурата на града. Разположение на централните зони – фактори за формиране. Примери. Урбанистична композиция на централните зони: форми и граници; функционална и териториална структура – административни, делови, търговски, културни, спортни, рекреационни и др. центрове. Обвързаност, диференциация и интеграция. Автомобилно движение, пешеходно движение и паркиране в централните зони на градовете. Пешеходни зони. Обновяване на исторически търговски улици и квартали. Примери. Пространствени урбанистични композиции: мащаб, съотношения с градската тъкън, съотношения с околната природна среда и градски паркове и градини. Архитектура на градските центрове. Градски дизайн. Зелени и водни площи. Монументално и декоративно изкуство. Примери. Перспективи за развитие на централните зони в условията на информационното общество.

7. Тренинг: Административно-делови зони и центрове. Зони на общественото обслужване

8. Тренинг: Индустриални/производствени зони

9. Тренинг: Територии за отдих

10. Тренинг: Транспортно-комуникационна с/ма. Инженерно-техническа инфраструктура

11. Тренинг: Композиция на града. Размери, форми, пропорции на уличните и площадните пространства; Застрояване на улиците и площадите, обемно-пространствена композиция, силует и архитектурен стил; Художествени решения на улиците и площадитe: синтез на изкуствата в градските пространства; Градски дизайн и малки архитектурни форми, водни и зелени площи; Цветови и светлинни решения на градските пространства;

12. Тренинг: Организация на градоустройственото проектиране; Териториално/пространствено планиране. Стратегии за регионално планиране

13. Проект

Литература по темите:

1. НИКИФОРОВ Иван (2003, 2009), История на градоустройството, УАСГ, Арх. ф-т, к-ра „Градоустройство”, 430 стр. ил. София;

2. АТЛАС НА АРХИТЕКТУРАТА (2003) в два тома, немска, I издание, Летера. ISBN 954-516-398-4;

3. HOECKER Christoph (2000), Architecture. A concise history, 192 p. ill.

4. ТОНЕВ Любен (1995). Градът през вековете, София;

5. АВРАМОВ Иван (1992). Новото градоустройство в България, София;

6. MUMFORD Lewis (1991). The City in History;

7. Ковачев Атанас. Градоустройство в два тома; 2003; ISBN: 9546421669

8. Закон за устройство на територията

9. Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

10. Наредба N 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

11. Нойферт Ернст. Архитектурно проектиране, 2007. ISBN: 9789546857026; Architects' Data: Neufert

Средства за оценяване:

Курсови задачи:

1. Проект – фрагмент от малък град, М 1:2000