ARCM020 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси І част

Анотация:

Целите на курса - тренинг - са няколко:

Да се представят приложните познания в областта на жилищната проблематика. Да се изследва жилищната среда - като организация и структура - както и тенденциите за развитието й.

Да се представи основният типологичен обхват при сградите за постоянно индивидуално обитаване и да се анализират приложните аспекти при развитието им .

Да се изяснят приложните аспекти на морфологията при компактното индивидуално жилищно застрояване.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Климент Иванов  д-р
 Рада Пенчева  
доц. Недялко Бончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за :

Основните приложни принципи при формирането и развитието на жилищната среда . Типология на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване. Приложните аспекти на морфологията при компактното жилищно застрояване.

2) могат:

Да анализират състоянието и тенденциите за развитие на жилищната среда и да реализират правилно приложните изследвания и проекти в областта на типологията на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване.


Предварителни изисквания:
• Познания по Основи на архитектурната теория,

• Основи на архитектурното проектиране,

• История на архитектурата и устройственото планиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА РАЗРАБОТКАТА

2 ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛОЖНАТА РАЗРАБОТКА

3 ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ЗАДАДЕНАТА ТЕМА

4 РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПЦИЯ ПО ЗАДАДЕНАТА ТЕМА

5 РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПЦИЯ ПО ЗАДАДЕНАТА ТЕМА

6 РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПЦИЯ ПО ЗАДАДЕНАТА ТЕМА

7 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ ОБЛАСТТА НА

ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ

8 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ ОБЛАСТТА НА

ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ

9 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ ОБЛАСТТА НА

ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ

10 МЕЖДИНЕН КОНТРОЛ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗРАБОТКИ

11 МЕЖДИНЕН КОНТРОЛ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗРАБОТКИ

12 СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРИЛОЖНИТЕ

РАЗРАБОТКИ - ПЪРВА ЧАСТ

13 СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРИЛОЖНИТЕ

РАЗРАБОТКИ - ВТОРА ЧАСТ

14 ИНТЕРАКТИВЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИТЕ

ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ ПО ТЕМАТА -

ДИСКУСИЯ И КОНТРОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

15 ИНТЕРАКТИВЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИТЕ

ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ ПО ТЕМАТА -

ДИСКУСИЯ И КОНТРОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Литература по темите:

Предоставя се в рамките на тематичните модули.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО 100%