ARCM019 Жилищни сгради и комплекси І част

Анотация:

Целите на курса са няколко:

Да се представят в методологична последователност основните познания в областта на жилищната проблематика. Да се изследва жилищната среда - като организация и структура - както и тенденциите за развитието й.

Да се представи основният типологичен обхват при сградите за постоянно индивидуално обитаване и да се анализират тенденциите за развитието им.

Да се изяснят аспектите на морфологията при компактното индивидуално жилищно застрояване

в урбанизиращите се градски зони.

Да се анализира урбанистичният контекст при жилищните сгради за постоянно индивидуално

обитаване с приложение на типо-морфологичните анализи.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Рада Пенчева  
доц. Недялко Бончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за :

Основните принципи и тенденции при формирането и развитието на жилищната среда . Структурен анализ и структурни единици в жилищната среда. Типология на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване. Аспекти на морфологията при компактното жилищно застрояване. Урбанистичен контекст при жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване.

2) могат:

Да анализират състоянието и тенденциите за развитие на жилищната среда и да реализират методически правилно изследването в областта на типологията на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване.


Предварителни изисквания:
• Познания по Основи на архитектурната теория,

• Основи на архитектурното проектиране,

• История на архитектурата и устройственото планиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 ТЕМА Б01 . ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ЖИЛИЩЕТО И

ЖИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ .

РАЗВИТИЕ НА ЖИЛИЩЕТО И ЖИЛИЩНАТА СРЕДА В

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ. ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ

2 ТЕМА Б02 . ЖИЛИЩНА СРЕДА И ФАКТОРИ ЗА НЕЙНОТО

РАЗВИТИЕ. СПЕЦИФИКА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА

ГРАДСКАТА ЖИЛИЩНА СРЕДА . СТРУКТУРИРАНЕ НА

ГРАДСКАТА ЖИЛИЩНА СРЕДА

3 ТЕМА Б03 . СРАВНИТЕЛНИ АНАЛИЗИ.ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И

ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНОВИ СХЕМИ ПРИ ЖИЛИЩАТА И

ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ (ФОРМИ) ЗА ПОСТОЯННО

ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ

4 ТЕМА Б04 . СРАВНИТЕЛНИ АНАЛИЗИ. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И

ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНОВИ СХЕМИ ПРИ ЖИЛИЩАТА И

ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ (ФОРМИ) ЗА ПОСТОЯННО

КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ

5 ТЕМА Б05 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ - СВОБОДНО ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 1 - 1 1/2 ЕТАЖА

6 ТЕМА Б06 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ- СВОБОДНО ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 2-4 ЕТАЖА

7 ТЕМА Б07 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ

07.01. СВОБОДНО-ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ

СГРАДИ - С ОБОСОБЕНИ ЗОНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА

ОПРЕДЕЛЕНА ПРОФЕСИЯ - АРХИТЕКТ, ХУДОЖНИК,

СКУЛПТОР, ЛЕКАР И ДР.

8 ТЕМА Б07 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ

07.02. СВОБОДНО- ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ

СГРАДИ - ДВУФАМИЛНИ ДО ЧЕТИРИФАМИЛНИ

9 ТЕМА Б08 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ

08.01. СДВОЕНО-ЗАСТРОЕНИ СГРАДИ - СЪС СИМЕТРИЧНА

ПЛАНОВА СТРУКТУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩАТА

РАЗДЕЛИТЕЛНА СТРАНА

10 ТЕМА Б08 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ

08.02. СДВОЕНО-ЗАСТРОЕНИ СГРАДИ - С АСИМЕТРИЧНА

ПЛАНОВА СТРУКТУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩАТА

РАЗДЕЛИТЕЛНА СТРАНА

11 ТЕМА Б09 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ. РЕДОВО- ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

12 ТЕМА Б10 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ

10.01. ВЕРИГООБРАЗНО-ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ

СГРАДИ

13 ТЕМА Б10 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ

10.02. КИЛИМООБРАЗНО-ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ

СГРАДИ

14 ТЕМА Б11 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ В УРБАНИЗИРАН КОНТЕКСТ

15 ТЕМА Б12 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО

ОБИТАВАНЕ-МЕЖДИННИТЕ ТИПОВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ

Литература по темите:

Предоставя се в рамките на тематичните модули.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 100 %