ARCM211 Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част

Анотация:

Дисциплината Архитектура на града дава възможност на студентите да се потопят в магията на устройството на града; като се съблюдават интересите на общността и частния интерес, на политиките на развитие на един град, район или отделна териория и всички потенциални възможности на града, района или всяка територия, произхождащи от тяхната история, връзка с природата, близките урбанистични и природни зони, основните пътища, геополитическото място и значение и т.н.

Дисциплината Архитектура на града дава познание как се устройват центровете на градовете, жилищните и смесените зони, бизнес и технологичните паркове, търговските зони/моловете, парковите и спортните зони, индустриалните зони и т.н.

Дисциплината дава знание в най-висока степен за комплексността на архитектурната професия, която създава градската среда и как архитектът замисляйки и проектирайки града или отделни негови части - паркове, пешеходни зони, жилищни, обществени, делови или индустриални зони, достига до проекта на отделната сграда.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на градоустройството/урбанизма като комплексна творческа дейност за устройството на антропогенната среда;

• Да анализират същносттта на урбанистичното развитие на дадена територия с нейната динамичност и устойчивост;

• Основните етапи в разработването на урбанистичната среда;

• Нормативната уредба на урбанистичното/градското планиране;

• Основни принципи на урбанистичната композиция;

2) могат:

• Да правят сравнителни (исторически и теоретически) анализи на определена урбанистична територия – квартал, район, село или малък град и т.н. Да извличат основни изводи за урбанистичното развитие на тази територия, предмет на градоустройствено планиране и да илюстрират своите разсъждения графично и пространсвено чрез макети;

• Да интерпретират практически исторически създадената градска структура и да планират с визия за бъдещо развитие в по-краткосрочен (5-10 г.) и по-дългосрочен план (25 г.), съгласувано с основните демографски, социални, икономически тенденции и политики.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Да имат познания по история на градоустройството.

? Да участват активно по време на занятия - минимум 50% присъствие

? Да имат предварителни знания за градоустройственото планиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност и значение на градоустройството

1.1. Историческа ретроспекция на развитието на идеите в градоустройството

1.2. Съвременни тенденции в развитието на градоустройството

1.3. Значение на градоустройството

2. Социално-икономически, екологически и художествени основи на градоустройството

2.1. Социално-икономически основи на градоустройството

2.2. Екологически основи на градоустройството

2.3. Художествени основи на градоустройството

3. Градът и елементи на града

3.1. Възникване и класификация

3.2. Елементи на града: Поземлени имоти: определение, видове, размери, форма, граници и линии на застрояване, обозначаване и изчертаване;

3.3. Елементи на града: Квартали: определение, видове, размери, форма, граници и линии на застрояване, обозначаване и изчертаване;

3.4. Елементи на града: Улици: определение, класификация, основни елементи и оразмеряване, подземни и надземни съоръжения, разположние н аинженерно-техническите мрежи, напречни и надлъжни профили;

3.5. Елементи на града: Улични кръстовища

3.6. Елементи на града: Улични мрежи;

3.7. Елементи на града: Площади

4. Градът и неговият природен и исторически контекст;

5. Планова структура на града

5.1. Терен. Географски характеристики.

5.2. Население. Прогнози, възрастов състав, заетост, безработица и т.н.

5.3. Територия на града

5.4. Планова структура на града и функционално зониране

6. Жилищни зони.

6.1. Определение. Видове форми. Анализ на теориите и практиката след Вт. Световна война и тенденции в условията на преход.

6.2. Съдържание, оптимални размери на територията и броя на населението в т.н. ММТ (между-магистрална територия). Композиция.

6.3. Социални процеси и жилищна среда. Изисквания към средата: индивидуалност и неповторимост, полифункционалност и непрекъснатост, историческа приемственост.

7. Централна зона.

7.1. Определение, значение, класификация. Градски центрове и централни зони. Структурни и специализирани центрове за обществено обслужване.

7.2. Съдържание и функции на главните и второстепенните структурни и специализирани центрове за обществено обслужване. Методика за определяне на видовете услуги и тяхната материална и техническа база. Стоки и услуги – класификация според нивата на необходимост: всекидневни, периодични и епизодични; според достъпността – „за удобство” и „за избор”. Стоки и услуги в структурата на града.

7.3. Разположение на централните зони – фактори за формиране. Примери.

7.4. Урбанистична композиция на централните зони: форми и граници; функционална и териториална структура – административни, делови, търговски, културни, спортни, рекреационни и др. центрове. Обвързаност, диференциация и интеграция.

7.5. Автомобилно движение, пешеходно движение и паркиране в централните зони на градовете.

7.6. Пешеходни зони. Обновяване на исторически търговски улици и квартали. Примери.

7.7. Пространствени урбанистични композиции: мащаб, съотношения с градската тъкън, съотношения с околната природна среда и градски паркове и градини. Архитектура на градските центрове. Градски дизайн. Зелени и водни площи. Монументално и декоративно изкуство. Примери.

7.8. Перспективи за развитие на централните зони в условията на информационното общество.

8. Административно-делови зони и центрове

9. Зони на общественото обслужване

10. Индустриални/производствени зони

11. Територии за отдих

12. Транспортно-комуникационна с/ма

13. Инженерно-техническа инфраструктура

14. Композиция на града

14.1. Размери, форми, пропорции на уличните и площадните пространства;

14.2. Застрояване на улиците и площадите, обемно-пространствена композиция, силует и архитектурен стил

14.3. Художествени решения на улиците и площадитe: синтез на изкуствата в градските пространства;

14.4. Градски дизайн и малки архитектурни форми, водни и зелени площи;

14.5. Цветови и светлинни решения на градските пространства;

15. Организация на градоустройственото проектиране

16. Териториално/пространствено планиране. Стратегии за регионално планиране

17. Същност и значение на градоустройството

17.1. Историческа ретроспекция на развитието на идеите в градоустройството

17.2. Съвременни тенденции в развитието на градоустройството

17.3. Значение на градоустройството

18. Социално-икономически, екологически и художествени основи на градоустройството

18.1. Социално-икономически основи на градоустройството

18.2. екологически основи на градоустройството

18.3. художествени основи на градоустройството

19. Градът и елементи на града

19.1. Възникване и класификация

19.2. Елементи на града: Поземлени имоти: определение, видове, размери, форма, граници и линии на застрояване, обозначаване и изчертаване;

19.3. Елементи на града: Квартали: определение, видове, размери, форма, граници и линии на застрояване, обозначаване и изчертаване;

19.4. Елементи на града: Улици: определение, класификация, основни елементи и оразмеряване, подземни и надземни съоръжения, разположние н аинженерно-техническите мрежи, напречни и надлъжни профили;

19.5. Елементи на града: Улични кръстовища

19.6. Елементи на града: Улични мрежи;

19.7. Елементи на града: Площади

20. Градът и неговият природен и исторически контекст;

21. Планова структура на града

21.1. Терен. Географски характеристики.

21.2. Население. Прогнози, възрастов състав, заетост, безработица и т.н.

21.3. Територия на града

21.4. Планова структура на града и функционално зониране

22. Жилищни зони.

22.1. Определение. Видове форми. Анализ на теориите и практиката след Вт. Световна война и тенденции в условията на преход.

22.2. Съдържание, оптимални размери на територията и броя на населението в т.н. ММТ (между-магистрална територия). Композиция.

22.3. Социални процеси и жилищна среда. Изисквания към средата: индивидуалност и неповторимост, полифункционалност и непрекъснатост, историческа приемственост

Литература по темите:

1. Никифоров Иван (2003, 2009), История на градоустройството, 430 стр. ил. София;

2. Ковачев Атанас. Градоустройство в два тома; 2003; ISBN: 9546421669

3. Hoecker Christoph (2000), Architecture. A concise history, 192 p. ill.

4. Mumford Lewis (1991). The City in History

5. Тонев Любен и кол. (1971). Градоустройство, София, 333 стр. ил.;

6. Издания на НИГА, СТИГА и Центъра по архитектурознание при БАН

7. Ташев Петър. История на градоустройството, учебник за студенти по архитектура, София, 1973 г.

8. Закон за устройство на територията

9. Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

10. Наредба N 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

11. Нойферт Ернст. Архитектурно проектиране, 2007. ISBN: 9789546857026; Architects' Data: Neufert

Средства за оценяване:

Курсови задачи:

1. ПУП – решение на 2-3 съседни УПИ, М 1:1000;

2. РУП – решение на един квартал, М 1:1000; М 1:500

3. РУП – решение на уникална сграда или комплекс от сгради, М 1:1000; М 1:500

Курсовите задачи са разпределени във времето, според лекционния материал.