GEOM314 Мениджмънт в алтернативния туризъм

Анотация:

Курсът по "Мениджмънт в алтернативния туризъм" съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

" да даде "ядро" знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

" да изгради необходимата базова управленска подготовка

" да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

" да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Надя Миланова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" историческото развитие на управленската теория и практика

" принципните положения на мениджмънта

" управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

" основните управленски подходи и методи

" въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

" основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

" да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

" да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

" да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

" да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

" да определят стратегическия профил на организацията

" да разграничават лидерство от ръководство

" да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

• Основи на мениджмънтаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Мениджмънт - история и принципи

2. Управленски функции в алтернативния туризъм

3. Управленско решение

4. Организационни структури на управление

5. Комуникации в организациите

6. Организационна среда

7. Управленска стратегия

8. Мотивацията в управлението

9. Ръководство и лидерство

10. Управление на конфликтите

11. Управленски контрол в алтернативния туризъм

12. Екипите в управлението на алтернативния туризъм

Литература по темите:

1. А. Доралийски, Основи на стопанското управление, НБУ 2004 г.

2. А. Ангелов, Основи на менджмънта, С, 1998 г., Второ издание, Тракия-М.

3. Св.Ставрев, Основи на мениджмънта, Пловдив, ПУ "П.Хилендарски", 1996 г.

4. М. Мирчев, Основи на управлението, С, 2000 г.

5. М. Харизанова и др., Управление - теория и практика, С, 2001 г.

6. Д. Донъли, Д. Гибсън, Д. Иванчевич, Основи на мениджмънта, С, "Отворено общество", 1997 г.

Средства за оценяване:

-ТЕСТ

-ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

-ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

-УСТЕН ИЗПИТ