GEOM213 Фолклор и туризъм

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Да запознае студентите със системата от езици на българския класически фолклор - слово, музика и игра /танц/, календарна и семейна обредност.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

проф. Георг Краев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Какво е класическа фолклорна култура и познават календарно- и семейно-обредната система, фолклорното музициране и хореография.

2) могат:

" да прилагат моделите на класическата фолклорна култура при анимация на културни туристически проекти.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса

" 1. Що е фолклор и кои са науките, които го изучават.

" 2. Фолклорната игра - модели.

" 3. Фолклорният модел на света.

" 4. Фолклорната обредност.Календарна обредност.

" 5. Зимен и летен календарен цикъл.Регионално разнообразие.

" 6. Семейна обредност - раждане - сватба - смърт.

" 7. Езичество.Фолклорно християнство.Аязма.Манастири.

" 8. Фолклорните словесни богатство като възможност за тур.анимация.Легенди и предания.Юнашки епос.

" 9. Детските фолклорни игри като възможност за анимация.

" 10. Поп-култура.Туристическа култура на фолклора.

" 11. Фолклор за продан - игрови възможности.

" 12. Българските фолклорни събори като възможност за анимация.

" 13. Семинар - етностереотипите на българина като възможност за анимация.

" 14. Посещение на тур.обект и"превръщането" му в анимация.

" 15. Посещение на фолклорен събор и превръщането му в анимация.

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА: Г.Краев. Фолклорът като сувенир - начин на уптреба в туризма.С., 2009, НБУ

Средства за оценяване:

1- Реферат на книгата: Г.Краев.Маска и було.Българските маскарадни игри.С., 2003

2. 5 есета по тема, зададена от преподавателя.