GEOM303 Ловен туризъм и ловни стопанства

Анотация:

Представя дивата флора и фауна и запознава студентите с особеностите при нейното развитие, съхранение и обогатяване. Разкрива спецификата на организацията на ловните излети и обслужването на чуждестранните ловци.

Запознава студените с възможностите на страната за практикуване на международен ловен туризъм.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Янчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умения за организиране на ловен туризъм.


Предварителни изисквания:
Знания и умения по Закона за ловаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план:

1. Връзката между развитието на ловното и горското стопанство

2. Ловни обекти. Средства за ловуване

3. Кинология

4. Диви животни

5. Ловни трофеи и оценка на трофеите

6. Ловни резервати. Фотосафари

7. Организация на лова

8. Организация и структура на ловното стопанство в РБългария

Литература по темите:

Литература:

Електронен учебник - MOODLE

Средства за оценяване:

Реферат, тестове, участие в семинари и др.

Творческа автобиография - CV

Име Янчо Стоянов Найденов

Място на раждане с.Катунец, община Угърчин област Ловешка

Служебен адрес: Домашен адрес

София 1331 ул.Шосе Банкя № 3 Лесозащитна София 1359станция станция София 1359

Община Люлин

станция бл.436 ет.ІІ, ап.11

Тел. 9 88 53 01 тел. 8 26 29 49

Факс. 9 88 53 01; О887966598; 0885511205

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

ВЛТИ

Специалност ГОРСКО СТОПАНСТВО

Година на завършване : 1970

Научни степени (организация, степен/звание, година на завършване):

Специализиран научен съвет по горско стопанство и озеленяване при ВАК

- доктор на селскостопанските науки (кссн) – 1982 г.?- специалност - шифър?-04.04.06

Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите, дипломата от ВАК № 12407/11.01.1983 г./

- ст.н.с. ІІ ст. 1985 г. специалност шифър?-04.04.06

Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите, удостоверение 8201/23.04.1985 г./ВАК

Заемани длъжности през последните пет години (организация, длъжност, година на заемане, година на напускане)

Лесозащитна станция град София – директор – от 1991 година

Колеж по туризъм -Благоевград-доцент -2008 г.

Области на професионален интерес (ключови думи)- опазване на горските екосистеми, екология, лесозащита, устойчивост, алтернативен и международен ловен туризъм, екология, екополитики и устойчиво развитие, екологична сигурност.

Членство в научни организации

ФАО – международна комисия по тополите, работна група по болести

Съюз на научните работници в България

Асоциация на експертите по биотехнологии в България

Научни награди –

Езици (равнище на владеене)

Френски – писмено и говоримо

Руски- писмено и говоримо

Сърбо хърватски - говоримо

Ползва английски и италиянски

Научно-преподавателски стаж :

Научна организация Година Длъжност Научна дисциплина

СА “Димитър Апостолов Ценов”- Свищов 1985 -1991 Хоноруван Опазване и възпроизводство на околната среда Дoцент

Славянски университет в България 1996-1999

Хоноруван доцент по екология :

Екология; Социална екология;ОВОС, Растителна защита,

Горска екология, Екологични експертизи.

- " -

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”- филиал София 1999 - 2006 - " -

Хоноруван доцент по екология :

Екология; Социална екология;ОВОС, Растителна защита,

Горска екология, Екологични експертизи.

ВСУ “Черноризец храбър” 2001 - 2005 - " -

Хон.доцент Екологична сигурност: Екологични рискове,

Русенски технически университет “Ангел Кънчев”2005 - 2009 - " -

Хоноруван доцент по : екорискове и Екологически мониторинг

НБУ- София 2000 - 2014

Хон.доцент : Горски екосистеми

Ловен туризъм и ловни стоп

ства,

Рекреационна екология

Tеория на устойчивото развитие

Рекултивация и методи за изучаване на почвите

Замърсяване на почвата и влияние върху екосистемите

Колеж по туризъм-Благоевград: 2009 - 2012

доцент Алтернативен и международен ловен туризъм

Устойчив туризъм

Екополитики и устойчиво развитие