GEOM302 Връзки с обществеността и реклама в алтернативния туризъм

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

" Запознаване са психологията на потребителя

" Изучаване теорията за комуникацията и усвояване на умения за организация на връзките с обществеността

" Изучаване на теорията за рекламата

" Усвояване на опит за планиране и провеждане на рекламна кампания в туризма

" Практически упражнения за PR и реклама на алтернативния туризъм.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Правила и методи за реклама на туристически продукт

" Основите на Връзките с обществеността

2) могат:

" Успешно да рекламират туристически продукт

" Правилно да организират комуникациите и връзките с обществеността на туристическа фирма или държавна институция свързана с туризма.


Предварителни изисквания:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

" Маркетинг и маркетинг-микс

" Организация на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсът "PR и реклама в алтернативния туризъм" е

1. Въвеждаща лекция, какъв ще е курсът? PR (public relations). Реклама (advertising). Стимулиране на продажбите (sales promotion). Директен маркетинг (direct-marketing).

2. Психология на потребителя.

3. Рекламна политика. Определение за реклама. Видове реклама. Издърпване и избутване.

4. Планиране на рекламна кампания.

5. Рекламни канали. Печатна реклама.

6. Упражнение: Туризъм - печатна реклама.

7. Рекламни канали. ТВ реклама и Интернет. Sales promotion Директен маркетинг.

8. Упражнение: Реклама на алтернативен туризъм

9. Видео, Интернет и въведение в PR.

10. Що е PR. Видове. Функции.

11. Средства за PR. Бял и черен PR. Примери.

12. Упражнение PR на Алтернативен туризъм

13. Международна реклама на България - Гост?

14. ПР на държавна институция.

15. Практиката в България. ПР и Реклама на туризма.

Литература по темите:

1. Джефкинс, Фр., Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс. Варна, 1993

2. Доганов, Д., Маркетинг в туризма. Варна, 1994

3. Златева, М., Бондиков, В., Новини и сондажи. С., 1998

4. Кафтанджиев, Хр., Рекламната комуникация. С., 1995

5. Кунчик, М.,Ципфел, А., Въведение в науката за публицистика и комуникации. С., 1998

6. Маринова, Е. Маркетинг - продукт, реклама, Варна, 1995

7. Пейчева, Д., Икономика и комуникации, С., 2003

8. Ракаджийска, С., Балинова, Б., Пъблик рилейшънс и туристическа анимация, НБУ, С, 1995

9. Ракаджийска, С., Маринов, С., Туристически пазари, реклама и пъблик рилейшънс, Варна, 1998

10. Кътлип, С., Сентър, Ал., Бруум, Гл., Ефективен пъблик рилейшънс. С., 1999

11. Маринов, Р., Неосъзната сила. Ефективни техники в пъблик рилейшънс. С., 1997

12. Райков, З., Публична комуникация. С., 1999

13. Сб. Връзки с обществеността и изграждане на доверие. С., 1996

14. Райън, К., Възстановителен туризъм, С, 1996

15. Алексиева, С., Нови или стари са предизвикателствата към имиджа на българския туризъм?, сп. "Туризъм България", октомври 1998

16. Европейски тенденции в пъблик рилейшънс - НБУ. С., 1999 г.

17.Сб. Публична комуникация и европейска интеграция, Пловдив, 1999

18. Сб. Пъблик рилейшънс и реклама. С., 2000

19. Алексиева, С. Американската практика в туризма - идеи, пари и Интернет, в. "Пари", бр. 177, 13.09.2000

20. Сп. “Пъблик рилейшънс и реклама”, Варна (1995-1997)

21. Сп. “Връзки с обществеността”, Пловдив(1995-1997)

22 .Сп. “Медия и реклама” , С. (1998- 2004)

23. Семов, М., Народопсихология на българите, С., 1998

24. Райков, З., “Техники и технологии на публичната комуникация”, С, 2000

25. Тончев, Цв., Технология на допълнителните дейности в туризма, С, 2000

26. Петкова, Д., Национална идентичност и глобализация, Пловдив, 2000

27. Петев, Т., Комуникация и социална промяна, С, 2001

28. Райков, З., Корпоративен имидж, С, 2001

29. Сачев, Е., Въведение в комуникативната музейна политика, С., 2001

30. Костов, Е., Културният туризъм, С, 2001

31.Алексиева, С., Само пари ли са необходими за образа на България?, сп. “Медиа свят”, юли 2001

32. Алексиева, С. Шансове ли са за българския проблемите на световния туризъм, сп. "Банки, Инвестиции, Пазари", бр. 8, 2002

33. Пъблик рилейшънс и новите медии, С., 2002, сборник

34. сб. Комуникация в кризисни ситуации, С., 2002

35.Миладинов, П. Проблеми на съвременната музеология, С., 2002

сб. Качеството на българския туризъм – мит и реалност, Варна, 2003 36. Алексиева, С., Всички участваме в пъзела, наречен имидж на България, в. “Пари”, 26.02.2003 г.

36.Рийс, А., Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на ПР, С.,2003

37. Зийман, С., Краят на рекламата, каквато е, С., 2004

38. Алексиева, С., История между сезоните – Кратка история на БХРА, I част, С., 2003

39. Алексиева, С., История между сезоните – Кратка история на БХРА, II част, С., 2004

40. Алексиева, С., Връзки с обществеността на културния туризъм, София, 2004

41. Димитрова, М., Христова, Л., Нетрадиционният туризъм, С., 2004

42. Ракаджийска, С., Маринов, Ст., Маркетинг в туризма, Варна, 2004

43. Ракаджийска, С., Маринов, Ст., Туристически пазари, Варна, 2005

44. Първото десетилетие. Връзки с обществеността /1995-2005/, София, 2005

45. Ръководство за успешен бизнес - Наемане и задържане на най-добрите хора, С. , 2005

46. Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнес комуникации, С., 2005

47. Фидлър, Р. Медиаморфоза. Да разберем новите медии, С., 2005

48. Публична комуникация, глобализация и демокрация, състав. и научна ред. Златева, М., Петев, Т., СУ „Св. Кл. Охридски”, ФЖМК, С., 2006

49.Лехтонен, Я., Рисковете на публичността, С,. 2006

50. Алексиева, С.,ПР на туризма - отговорност за промяна на визията и нагласите към Балканите,в сб.:Конкурентоспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа, Варна, 2006

51. Кадиева, Сн., Рафаилова, Г., Грижа за клиента, Варна, 2007

52. Стойков, Л., Управление на връзките с обществеността, София, 2007

53. Дейвис, А., Всичко, което трябва да знаете за пъблик рилейшънс, С., 2007

54. Алексиева, С., Пъблик рилейшънс - Книга за това, което не може да се купи,а трябва да се спечели, С.,2008

Сборници, списания:

Сб. Публична комуникация и европейска интеграция, Пловдив, 1999

Сб. Качеството на българския туризъм – мит и реалност, Варна, 2003

Сб. Българският туризъм – приоритети за развитие, Варна, 2007

Сп. “Пъблик рилейшънс и реклама”, Варна (1995-1997)

Сп. “Връзки с обществеността” , Пловдив (1995-1997)

Сп. „Медиа Свят” (1999-2006)

Сп. „Одисей” (2000-2007)

Сп. „Туристически пазар” (2000-2005)

Сп. „Туризъм и отдих” ”(2000-2007)

Сп. „Tour.bg”(2002 -2007)

Сп. „Hotels&Restourants Magazine”(2002 -2007)

Сп. „Пътешественик” (2002 -2005)

Сп. Happy Weekend (2004-2007)

Сп. „Твоята България” (2004-2005)

Сайтове:

www.bulgariatravel.bg

www.bhra-bg.org

www. btch.оrg

www.bginfo.ru

www.icomos.org

www.unesko.org

www.culture.government.bg

www.mi.government.bg

www.european-heritage.net

www.bulgarian-tourism.com

www.discoverbulgaria.com

www.travel.journo.com

www.ngtraveler.com

www.world-tourism.org

www.travel.journo.com

www.ngtraveler.com

Средства за оценяване:

- участие и активност на студента по време на занятия – 30 %;

- разработване на реферат, сценарий, курсова работа – 30 %;

- решаване на казус – 10 %;

- подготовка на самостоятелни задания след посещение на събитие: проект/есе – 30 %

- тест

Дата на провеждане на текущия контрол:

- всяка първата седмица от всеки нов месец по време на семестъра

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

- предаване на 3 писмени работи през семестъра: проект или сценарий по тема; курсова работа.