GEOM401 Стаж: Международен алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на курса е провеждане на стаж в туроператорска и/или турагентска фирма, НПО, държавна и общински администрации или друга структура, свързана с алтернативния туризъм или негова специфична форма.

Има възможност студентите да преминат стаж и чрез вкюлчването и участието им в проекти на департамента и програмата, свързани с алтернативния туризъм.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Добиване на практически опит и прилагане усвоените знания и умения.
Предварителни изисквания:
Да са преминали обучението си в програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Департамент "Природни науки":

1. Организира провеждането на стажа на студенти от магистърска програма "Международен алтернативен туризъм" - РО и ДО, на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА

Стажът протича от четири до шест седмици (150 ч.).

Институцията, в която се провежда стажа, представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж с продължителност 150 часа на ръководителя на стажа след неговото приключване.

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.

Литература по темите:

Няма

Средства за оценяване:

Стажът се зачита след представяне на служебна бележка, представяне на доклад-отчет за извършената дейност, резултати от поставената задача и защита на работата.