GEOM107 Геоложки и природни феномени

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с геоложките и природни феномени, процесите, които формират геоложките феномени, както и с възможностите и техния потенциал за развитие на алтернатевин туризъм.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лаборатория по гемология

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- ендогенните и екзогенни процеси, които формират геоложките феномени;

- природни феномени;

- потенциал на геоложките и природни феномени за развитие на алтернативен туризъм.

2) могат:

- да интерпретират геоложките и природни феномени за целите на алтернативния туризъм;

- да анимират туристически програми;

- да изготвят туристически продукти.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Ендогенни геоложки процеси, формиращи геоложките феномени (образуване на планини, вулкански куполи, кратери, гейзери, термални извори, кални вулкани). Лекция

Екзогенни геоложки процеси, формиращи геоложки феномени: изветряне, дейност на вятъра (образуване на каменни морета, каменни реки, дюни, бархани, пустини). Лекция

Екзогенни геоложки процеси, формиращи геоложки феномени: повърхностни временно и постоянно течащи води (образуване на земни пирамиди, водопади, меандри, делта, естуар, речни тераси, каньони, ждрела). Лекция

Екзогенни геоложки процеси, формиращи геоложки феномени: дейност на подземните води, дейност на леда, дейност на езерата (образуване на пещери и пещерни форми, свлачищни процеси, морени, ледникови долини, езера и блата). Лекция

Природни феномени (ендемитни видове, реликтни видове, защитени територии) Лекция

Потенциал на геоложките и природни феномени за включването им в туристически продукт Лекция

Потенциал на български геоложки феномени и природни забележителности за развитие на туристически дестинации Лекция

Анимиране на геоложките и природни феномени за целите на алтернативния туризъм Лекция

Тест ТО

Практически занятия – посещение на геоложки феномени Практическо занятие

Примерни маршрути за геоложки туризъм Семинарни занятия с дискусия - ТО

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

Основна литература:

Записки на лектора в Мудъл

Закон за защитените територии, обн. ДВ , бр. 133/1998 г.

Допълнителна литература:

А. Султанов. 1985. Седиментология. Техника, София 264 с.

Б. Каменов. 2003. Магматична петрология. Университетско издателство, София, 87

Г. Атанасов. 1958. Седиментна петрография. Наука и изкуство. София 394 с.

Д. Канев. 1980. Обща геоморфология. Печатница на СУ ”Св. Кл. Охридски. 611

Ж. Иванов. 1978. Основи на геологията. Наука и изкуство. София, 504

Л. Штефан. 2004. Петрография метаморфических горных пород, Минск, МГУ, 121

М. Р. Лидер. 1986. Седиментология. Мир, Москва, 438 с.

Т. Маринов. 1989. Петрография, София, техника, 301

Цв. Цеков, М. Йорданов, Е. Бончев. 1966. Геология. Наука и изкуство, София, 345.

On-line източници на информация:

Презентации в Мудъл

http://www.mi.government.bg/bg/services/predostavyane-na-informaciya-ot-nacionalniya-geolojki-fond-izvadki-ot-bazi-danni-i-specializirani-kart-70-c35-1.html

Средства за оценяване:

тест, реферат, дискусия

Датите за тестовете и сроковете за рефератите се обявяват в Мудъл в съответния семестър.