LKLM032 Съвременната българска литература в издателския процес и в медиите

Анотация:

Курсът е посветен на битието на новата българска литература в медиите и в книгоиздаването. Разглежда основните исторически тенденции на литературното присъствие в публичното битие, неговото развитие и взаимодействията между неговите форми, както и съвременното състояние на българския литературен пазар, неговите проблеми и хоризонти на развитие.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Едвин Сугарев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите знаят:

основните тенденции на българското литературно битие в неговите публични проявления, сегашното му състояние, проблематика и тенденции за развитие.

Могат:

Да се ориентират в пазарната среда на българската литература - в нейните проявления в медиите и издателския бизнес.
Предварителни изисквания:
Добра литературна култура, интерес към работата в медии и издателства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Функции на литературата в хода на културното развитие от Възраждането до наши дни. Промени в разбирането за мисията на писателя.

2. Периодика и литература – литературните традиции в българските периодични издания. Литературните издания до Първата световна война.

3. Литературата в българските медии до Втората световна война.

4. Литературата в българските медии от времето на социализма и прехода към демокрация.

5. Развитие и тенденции в българското книгоиздаване – от Възраждането до наши дни.

6. Литературното битие в днешната периодика – форми и жанрови характеристики.

7. Литературата в ежедневните и седмични обществено-политически вестници. Граничните форми между литература и журналистика: публицистични текстове, есета, фейлетони, гротески и др.

8. Седмичната културна периодика – издания и специфика. Балансът между информация за художествени събития, критика и оригинална художествена литература.

9. Литературните списания и техните функции. Трудности при създаването, поддържането и разпространинеито на литературните списания.

10. Интернет-медиите и литературата. Литературните сайтове – функции и възможности. Литературата в лайф-стайл изданията. Форми и специфики на литературните текстове в тях.

11. Блоговете и литературата в тях. Проблеми с намирането и автентичността на блоговете и уеб-сайтовете, занимаващи се с публикуване на литературни текстове.

12. Литературните предавания в българските радиостанции и телевизии. Възможности и проблеми, свързани с представяната с тяхна помощ литература. Защо частните електронни медии рядко се ангажират с представяне на автори, текстове и литературни събития?

13. Издателски практики и стратегии за представяне на книги от български автори. Институцията на премиерата и нейните разновидности.

14. Днешното битие на българската литература и обратната връзка с читателската аудитория. Как да заинтересуваме по-широк кръг читатели и да създадем трайна аудитория, на която медията може да разчита: стратегии и възможности.

15. Бъдещето на литературата. Шансовете й да просъществува в общото диалогично пространство на българските медии и в книгоиздаването. Изводи и прогнози относно това оцеляване.

Литература по темите:

1. Плат, Ричард, “Медии и комуникации”, 2001.

2. Коларов, Стефан Любенов, “Литература, медии, творчески влияния : Документални очерци и статии”, 2008.

3. Ковачев, Огнян Борисов, “Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет : Сб. с докл. от междунар. конф. в чест на проф. Волфганг Изер”, София, 2000, 2003.

4. Гуелмо, Жан Стайнфелд, Томас Маркот, Жил, “Мястото на литературата в медиите в края на стария и началото на новия век”/ В: Литературата : Издание на Факултета по славянски филологии, 2008.

5. Окслейд, Крис , “Компютърният век”, 2004.

Средства за оценяване:

Курсови работи, реферати, дискусии, писмен и устен изпит.