MTAM305 Европейски инициативи "Открито небе" и "Единно европейско небе"

Анотация:

• • Лекционният курс Европейски инициативи «Открито небе» и «Единно европейско небе” обхваща тематика, свързана със същността, развитието и значението на съответните инициативи, както и нови инициативи на ЕС. Дисциплината се преподава от 2011 г в НБУ.

• Учебният материал е разделен на 12 теми. Въпросите се разглеждат на база действащата към съответния момент съответна правна уредба с отчитане на актуализираните политики на ЕС.

• Основните цели на курса са: студентите да получат необходимия комплекс от специализирани и практически познания, свързани с европейската политика по основните изучавани инициативи, както на новоразвиващи се инициативи.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Тонко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността, развитието и значението на инициативата „Открито небе”

• Същността, развитието и значението на „Единно Европейско небе” (ЕЕН)

• Законодателните пакети, свързани с ЕЕН;

• Системата за таксуване на аеронавигационните и летищните услуги;

• Въздействието на въздушния транспорт върху околната среда

• имат конкретна представа по отношение дейности и процеси във въздушния транспорт, предмет на регулиране

2) могат:

• да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в медиите, в неправителствени организации, в консултански организации и структури и т.н.

• да изследват с оглед въздухоплаването влиянието и динамиката на външната среда на институциите и стопанските организации от транспортния сектор;

• да извеждат научно-практически изисквания към ръководителите на публични и стопански организации относно изпълнението на политиките в областта на въздухоплаването и произтичащите от тях стратегии


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са преминали курс по дисциплината „ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ В АВИАЦИОННИЯ СЕКТОР» и курс по дисциплината „АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 ИНИЦИАТИВА «ОТКРИТО НЕБЕ» СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ лекция 3

2 СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ УСЛУГИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ТРЕТИ СТРАНИ лекция 3

3 ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО (ЕВРОКОНТРОЛ) лекция 2

4 ИНИЦИАТИВА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО НЕБЕ (SINGLE EUROPEAN SKY) СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ лекция 2

5 ПРАВНА РАМКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО НЕБЕ лекция 2

6 ПЪРВИ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПАКЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО НЕБЕ лекция 2

7 ВТОРИ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПАКЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО НЕБЕ лекция 2

8 СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ (SESAR) ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЯ СИСТЕМИ ЗА УВД лекция 2

9 ФУНКЦИОНАЛНИ БЛОКОВЕ ОТ ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО лекция 2

10 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИЗУАЛНИ ПОЛЕТИ лекция 2

11 СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ УСЛУГИТЕ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ И В ЛЕТИЩАТА лекция 4

12 ОКОЛНА СРЕДА И ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ. ИНИЦИАТИВА "Чисто небе". лекция 4

……………..………………………………………

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекции по курса

2. Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 година за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

3. Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда

4. Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 година относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността

5. Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета

6. Директива 2008/101/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

7. Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе(рамков регламент)

8. Регламент(ЕО) № 551/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство)

9. Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение(Регламент за оперативната съвместимост)

10. Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (консолидиран)

11. Регламент (ЕО) № 730/2006 на Комисията от 11 май 2006 година за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети, осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195

12. Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе

13. Протокол относно присъединяването на Европейската общност към Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 година, изменяна няколко пъти и консолидирана с Протокол от 27 юни 1997 година

14. Съобщение oт Комисията. Първи доклад относно прилагането на законодателството за единно небе: резултати и перспективи/Брюксел, 20.12.2007 COM(2007) 845 окончателен

15. Международна Конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г. (Обн. ДВ. бр.77 от 31 Август 1999г.)

16. Многостранно споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. (Обн. ДВ. бр.77 от 31 Август 1999г.)

17. Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване

18. Съобщение на Комисията - Обща авиационна зона със съседните страни до 2010 г. : доклад за напредъка /* COM/2008/0596 окончателен */

19. Споразумение за въздушен транспорт OB L 134, 25.5.2007 г

20. Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския Парламент.Генерален план за управление на въздушното движение (Генерален план за УВД)/ Брюксел, 14.11.2008/COM(2008) 750 окончателен

21. Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси

22. Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно междинната оценка на Съвместното предприятие SESAR и неговия напредък в изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение/ Брюксел 24.1.2011 COM(2011) 14 окончателен