POLM160 Актуални политически проблеми

Анотация:

Курсът ще запознае студентите с най-важните проблеми на актуалната политика и на политическите дискусии в България и евентуално извън нея. Като магистърски курс той е изграден диалогично с акцент върху способността за самостоятелна работа, за представяне на самостоятелни научни позиции и за участие в научни дискусии от страна на студентите.

Тематиката на курса е плаваща и се променя в съответствие с актуалността на теми и подходи, както и с изследователските интереси на магистрантите. Акцентът по принцип е върху научния анализ на важни аспекти на политическите процеси в България и на българската външна политика.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Добрин Канев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят измеренията и характера на най-актуалните проблеми на развитието на българската политическа система. Ще могат самостоятелно да подготвят анализи и изследвания на конкретни проблеми от развитието на политическите процеси в България и да отстояват тезите си в научна дискусия.
Предварителни изисквания:
Не.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2011/2012 ГОДИНА

• Променя ли се българската партийна система? Какви са последиците от налагане на нови политически партии и от кризата на установени политически партии?

• Как се отразяват промените в изборното законодателство (нов Избирателен кодекс) върху политическото представителство и политическото участие? Необходими ли са нови (принципни) промени? (Развитие на проблема; гледни точки в предхождащи и последващи дискусии; изводи)

• Ще се промени ли българската политическа система с евентуалното въвеждане на елементи на пряка демокрация (по-значима роля на референдума)? (Развитие на проблема; гледни точки в предхождащи и последващи дискусии; изводи)

• Необходима ли е нова конституция на България и „преучредяване” на политическата система? (Развитие на проблема; гледни точки в предхождащи и последващи дискусии; изводи)

• Възможни ли са и полезни ли са евентуални промени в конституционните правомощия на президента на републиката? (Развитие на проблема; гледни точки в предхождащи и последващи дискусии; изводи)

• Популизъм и популистки партии в Европа днес

• Какви са тенденциите на развитие на основни политически партии в България? (анализ на партия по избор на студента)

• Анализ на резултатите от президентски избори 2011

• Анализ на резултатите от местни избори 2011

Литература по темите:

Препоръчителната литература се определя от страна на преподавателя в зависимост от конкретно избраната тема.

Средства за оценяване:

Текущата оценка се оформя на базата на оценка на предварително подготвени и представени пред групата писмени доклади по темите и участие в дискусиите (50%). В края на семестъра докладите с корекции и допълнения след дискусиите се представят на преподавателя във вид на курсова работа (50%).