POLM047 Мениджмънт на проекти в централната и местната власт

Анотация:

Целта на курса е да изгради базови знания и умения за разработване и осъществяване на проекти на централно иместно ниво. С оглед на това той се концентрира върху няколко същностни измерения на проблематиката: характера и значението на проектите като инструмент за подпомагане на развитието и решаване на реални проблеми на различни нива; общата технология на иницииране и управление на проекти в публичната сфера; иницииране и управление на проекти по европейски програми на централно и местно ниво.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

а. имат знания за:

• Значението и възможностите на проектите на национално и местно ниво като инструмент за решаване на важни проблеми

• Технологията на проектния цикъл

б. могат:

• Да се ориентират в проблематиката на планирането, разработването и менажирането на проекти на национално и местно ниво.

• Притежават необходимите базови умения самостоятелно планиране, разработване и управелние на проекти на централно и местно ниво.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Представяне на курса

2 Проектите в публичната сфера като инструмент за решаване на проблеми и развитие.

3 Семинар 1: Класическа публична администрация и нов публичен мениджмънт

4 Мениджмънт на проекти – 1: проектен цикъл и фази на проекта

5 Мениджмънт на проекти – 2: проектен цикъл и фази на проекта

6 Мениджмънт на проекти – 3: лидерски знания и умения при управление на проекти

7 Дискусия 1: Фази и етапи на проект, умения и знания за управление на проекти

8 Тест1

9 Работа в групи: разработване на примерен/реален проект/

10 Работа в групи: разработване на примерен/реален проект/

11 Работа в групи: разработване на примерен/реален проект/

12 Работа в групи: разработване на примерен/реален проект/

13 Работа в групи: разработване на примерен/реален проект/

14 Работа в групи: Представяне, дискусия и защита на разработените проекти.

15 Работа в групи: Представяне, дискусия и защита на разработените проекти.

Литература по темите:

1. Александрова, М. Управление на проекти. С., 2005

2. Бъртън, С., Н. Майкъл Управление на проекти. С., Екслибрис1992

3. Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

4. Каменов, К., Кр. Хаджиев, Н. Маринова Управленският процес и екипната дейност в управлението. С., НБУ, 2005

5. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 1998

6. Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

7. David S. Kassel, Managing Public Sector Projects: A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, ASPA Series in Public Administration and Public Policy, CRC Press, 2010.

8. David W.Wirick, Public sector project management. Meeting the challenges and achieving results, wiley and sons, New jersey, 2009.

9. Shaun F. Goldfinch and Joe L. Wallis, International Handbook of public management reform, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham UK, 2009.

10. Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Средства за оценяване:

Тест – 40%

Практическа задача – 40 %

Участие в семинар – 20 %