POLM046 Управление и анализ на градски политики

Анотация:

Курсът Управление и анализ на градски политики въвежда студентите в проблематиката на интердисциплинарните изследвания на съвременния град, като задълбочава познанието за протичащите днес социални процеси и спецификата на градските проблеми, свързани с градоустойството, мобилността, социалните конфликти, архитектурата, администрацията, културните практики. Курсът има за цел да засили връзката между теорията и практиката на управление на градската среда и процеса на вземане на решения. Анализират се начините, по които градските политики биват правени и прилагани. Разглежда се как местната власт, частния сектор и общността, участват в процеса на подготовка и изпълнението на градската политика. Основен акцент е поставен върху българските и европейските практики при прилагането на градски политики.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните теории за публично управление и за градски политики

2) могат:

• да анализират различните типове политика на управление на градове

• да формулират препоръки за подобряване на градски политики


Предварителни изисквания:
• Основни понятия в политологията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Публичното управление

• Местно самоуправление

• Теории на градските политики

• Методи за анализ на политики

• Изпълнение на градски политики

• Социология на града

• Общности в града

• Политики на включване

• Сегрегация и социални неравенства в градовете

• Градски политики за устойчиво развитие

• Глобализация и Урбанизация

• Миграция и урбанизация

• Интернационализация на градовете

• Деиндустриализация на граската среда

Литература по темите:

Kj?r, A. M. (2004) Governance. Cambridge: Polity Press

Minnery, J. (2007) Stars and their supporting cast: State, market and community as actors in urban governance. Urban Policy and Research 25, 325-345.

Pierre, J. (1999) Models of Urban Governance: The Institutional Dimensions of Urban Politics. Urban Affairs Review, 34(3), 372-396.

Pierre, J. (Ed) (2000) Debating Governance: Authority, Steering and Democracy. Oxford: Oxford University Press.

Rhodes, R. A. W. (1997) Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Milton Keynes, Buckingham: Open University Press.

Searle, G. (2008) Conflicts and politics in precinct development, in Hayllar, B., Griffin, T. and Edwards, D. (eds.), City Spaces - Tourist Places: Urban Tourism Precincts, London: Elsevier, 205-224.

Stoker, G. and Wolman, H. (eds.) (1995) Theories of Urban Politics, London: Sage Strom, E. and Mollenkopf, J. (eds.) (2007) The Urban Politics Reader, Abingdon: Routledge

United Nations Development Programme (1997a) Governance for Sustainable Human Development, New York: UNDP

United Nations Development Programme (1997b) Reconceptualising Governance. New York: Management Development and Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support, UNDP.

Van Bueren, E. and ten Heuvelhof, E. (2005) Improving Governance Arrangements in Support of Sustainable Cities. Environment and Planning B: Planning and Design, (32): 47-66

Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving. Washington, DC: CQ Press; 2nd edition (November 15, 2004)

John S. Hammond, Ralph L. Keeney, and Howard Raiffa, Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions. Boston: Harvard Business School Press, 1999.

Deborah Stone, Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. Revised Edition. New York: WW Norton, 2002.

David L. Weimer et al., Policy Analysis: Concepts and Practice (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1999)

Средства за оценяване:

33,3% участие в семинари

33.3% курсова работа

33.3% тест