POLM086 Политики за младежта

Анотация:

Политики за младежта е проблематика, която има ключово значение за всички онези, занимаващи се с политическото. Курсът запознава стидентите с основни социални аспекти на младите като специфична социална група, техните политически ориентации и ценности и посочва тяхното място в политиката и политическият живот като цяло.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Анализ на политическото поведение на младите: участие и роля в политическите партии; как гласуват по време на избори; защо не/гласуват, как стигат до политиката и как тя стига до тях.
Предварителни изисквания:
Познания по социология и политология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография

Алмънд Г, Върба С., Гражданската култура, Гал-Ико, 2000

Бобио Н., Дясно и ляво. Основания и значения на едно политическо разграничение, София, ЛИК, 2001

Бяла книга на Европейската комисия, Нов тласък за европейската младеж, ДАМС, София, 2006

Вебер М., Социология на господството. Социология на религията, София, Университетско издание „Св. Климент Охридски”, 1992

Вебер М.,Ученият и политикът, София, Булвест – 2000, 1993

Георгиев П., Българската политическа култура, София, К&M, 2000

Гиденс А., Социология, Прозорец, 2003

Гълъбов А., Право и политика: конституиране на демокрацията в Централна и Източна Европа, София, НБУ, 2011

Гълъбов А., Качествени измерения на света на младите хора, Бъчварова, Р., Гълъбов А., Мирчев М., Различното поколение. Младежта на България на прага на Европа, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2008

Дайнов Е. Политическият дебат и преходът в България, София : Фондация: Българска наука и култура, 2000

Дайнов Е., Властта и хората : Конфликтите на българското общество, София, НБУ, 1997

Дал Р., Демокрацията и нейните критици, София, Критика и хуманизъм,. 2006

Дал Р., Съвременният политически анализ, Център за изследване на демокрацията, София, 1996

Дичев И., Спасов О, Новите млади и новите медии, Отворено общество, 2009

Дуей М., Големият дигитален обрат, София, НБУ, 2011

Дюверже М., Социология на политиката, София, Кама, 1999

Дюверже М., Социология на политиката, София, Кама, 1999

Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Младежки културен – информационен център, Габрово, 2000

Ериксън Е., Идентичност. Младост и криза. София, Наука и изкуство, 2006

Калинова Е., Баева И., Българските преходи: 1939 – 2005, Парадигма, 2006

Канев Д., Канева Л., Социалистически и социалдемократически идеи – от началото до съвременността, Фридрих Еберт, 2011

Карасимеонов Г., Политика и политически институции, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1997

Кардон Д., Интернет демокрация: обещания и граници, София, НБУ, 2012

Ковачева, С., Европейската младежка политика, София, 2005

Ковачева, С., Подходи към младежкото участие в Източна Европа, Съвет на Европа, Страсбург, 2000

Колев К., Райчев А., Училището и социалните неравенства, Фридрих Еберт, София, 2000

Кръстева А., Българският политик: шрихи към портрета, НБУ, 2010

Кръстева А., Първа година европейска България, НБУ, 2008

Кръстева А., Тодоров А., Местни избори 2007, София, НБУ, 2008

Кръстева А., Тодоров. А., Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски, НБУ, 2010

Любенов М., Българската партийна система: групиране и структуриране на партийните предпочитания 1990-2009, УИ "Св. Климент Охридски", 2011

Мендрас А., Елементи на социологията, София, Кама, 2002

Миланов И., Как да бъдем успешни: Работа във и със младежки организации и инициативни групи, София, Фондация С.Е.Г.А. - Старт за Ефективни Граждански Алтернативи, 2005

Мирчев М., Текстове 2: Покана за социология, София, ИК М-8-М, 2007

Митев П-Е., Българската младеж в условията на преход, КМД , София, 1996

Митев П-Е., Българската младеж и европейската перспектива, София: Министерство на младежта и спорта, 2002

Митев П-Е., Младеж 2002 - Основни резултати от национално представително социологическо изследване, Министерство на младежта и спорта, 2003

Митев П-Е., Новите млади: Българската младеж и европейската перспектива, София, Изток-Запад, Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски”, 2005

Митев, П-Е, Съвременият млад човек: Спечифични нравствени черти, Народна младеж, София, 1980

Митев П-Е, Младежта и социалната промяна, София, Народна младеж, 1988

Митерауер М., Социална история на младостта, София, Вариант 2000, 2004

Отфьой М., Велеа Д., Пристрастени към Интернет: от скуката към зависимостта, Рива, 2011

Панов А., Между емоциите и реалностите на прехода : Развитието на политическата култура в България след 1989 г., София, Изток-Запад, 2007

Попиванов Б, Новият избирател, София, Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски, 2007

Проданов В., Морал и социализация на децата и младежта в България, Фабер, 2006

Райчев А., Колев К., Бунджулов А., Димова Л., Социалната стратификация в България, София, Фондация: Фридрих Еберт, 2000

Райчев А., Стойчев К., Какво се случи, Труд, София, 2008

Сартори Дж., Теория за демокрацията, София, Център за изследване на демокрацията, 1992

Солъв Д., Дигиталната личност, Планета 3, 2010

Спасов О., Стойчев В., Иванов, М., Гласовете на либералите, Изток – Запад, София, 2011г.

Съвет на Европа, Изследване на младежта в Централна и Източна Европа: Промени и предизвикателства по пътя към европейско сътрудничество по изследване на младежта, Страсбург, 2001

Танев Т., Политическата култура, Университетско издателство, Св. Климент Охридски”, София, 2001

Тодоров А., Граждани, партии, избори : България 1879-2009, София, Изток-Запад, 2010

Тодоров А., Елементи на политиката: трактакт върху политическото, НБУ, 2012

Тодоров А., Политическият живот в България 1990-2005, София, Изток-Запад, 2005

Тодорова И., Младежта в ЕС като политически субект: Българска социалистическа младеж и френско Движение на младите социалисти в сравнителна перспектива, магистърска теза, 2006

Тодорова И., Отова И., Младежта в гражданските и политическите процеси, София, НБУ, 2008

Токвил А., За демокрацията в Америка, Изток-Запад, София, 2004

Уолъс К., Младежта в обществото. Конструирането и деконструирането на младежта в Източна и Западна Европа, Лондон: Макмилън и Ню Йорк, 1998

Фотев Г., Граници на политиката, ЛИК, София, 2001

Фотев Г., Европейските ценности в днешното българско общество, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009

Фром Е., Да имаш или да бъдеш: дилемата на човешкия избор, Кибеа, 2011

Хабермас Ю., Морал, право, демокрация, Дом на науките за човека и обществото, София, 1999

Хабермас Ю., Структурни изменения на публичността, София, Център за изследване на демокрацията, 1995

Хесел С., Възмутете се!, Колибри, 2011

Чисхолм Л., Изследвайки мозайката на европейската младеж. Социалната ситуация на младите хора в Европа, Съвет на Европа, Страсбург, 2002

Arking R., Biology of Aging: Observations and Principles, Oxford University Press 2006

Baker L., Democratic Culture and Political Involvement of Central Eastern European: Towards Non-violence and Dialogue Culture in South East Europe, Sofia: East-West, 2004

Barnes S., Simon J., The postcommunist citizen, Erasmus Foundation, Budapest, 1998

Becquet V., Linares Ch., Quand les jeunes s’engagent, L’Harmatan, 2005

Bendit R., Youth policy models in Europe: Comparative analysis of national youth policies in EU – member states, Brisbane, 2002

Bourdieu P., The forms of Capital, Westprot CT, Greenwood, 1986

Chisholm L., Kovacheva S., Exploring the European youth mosaic: The social situation of young people in Europe, Council of Europe publishing, Strasbourg, 2002.

Council of Europe - Directorate of youth and sport, Keys to youth participation in Eastern Europe, Council of Europe Publishing, 2000

Council of Europe, Youth organizations within political parties: political parties: political recruitment and the transformation of party system, Council of Europe Publishing, 2008

Council of Europe, Youth research in Europe: the next generation. Perspectives on transition, identities and citizenship, Strasbourg, 2001

Crete J., Favre P., Generation politique, Paris, Economica, 1989

Dalton R., Democratic challenges, democratic choices: the erosion of political support in advanced industrial democracies, Oxford University Press, 2004

Eatwell R., European political cultures: conflict or convergence?, London: New York Routledge, 1997

Erikson Е., Childhood and Society, Paladin, Grafton Books, London 1987

Farigoule C., La construction de la politique de jeunesse dans l’Europe, Le Centre Ressources Arobasse, 2006

Forbig J., Will youth rejuvenate the patterns of political participation? Revisiting youth political participation. Challenges for research and democratic practice in Europe, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2005

Frederic M., La demobilisation politique, La Dispute, 2005

Furlong A., Guidikova I., Transitions of youth citizenship in Europe: culture, subculture and identity, Council of Europe, Strasbourg, 2002

Galland O., Roudet B., Les valeurs des jeunes: Tendances en France depuis 20 ans, L’Harmatan, 2001

Inglehard R., Culture shift in advanced industrial society, Princeton University Press, 1990

Klingeman H., Democracy and political culture in Eastern Europe, Routledje, 2006

Kovacheva S., Are There New Forms of Youth Political Participation in Bulgaria? Exploratory Workshop “New Forms of Citizenship and Young Generations: The Civic Dimensions of Leisure and Consumption for Young Generations in Global Cities”, Strasbourg, 2-4 October 2003

Leccardi C., Youth research in Europe, Contemporary Youth Research Local Expressions and Global Connections, Aldershot: Ashgate, 2005

Merle P., La citoyennete etudiante : Integration, participation, mobilisation, PUF, 1997

Milbrath L., Goel M. L., Political participation. How and why do people get involved in politics?, Chicago, Il: Rand – McNallyp, 1977

Mitev P-E., Iordan J., Culture of peace and the Balkan youth, Imir, Sofia, 2002

Mokwena S., Putting youth engagement into practice, Commonwealth youth programme, 2006

Perrineau P., Mayer N., Comportement politique, Armand Colin, 2007

Protestant academy Bad Boll, Youth between political participation, exclusion and instrumentalisation, Publication Youth Series, Eschborn, 2000

Putnam R. D., Bowling alone. The collapse and revival of American community, New York: Simon and Shuster, 2000

Sherrod L., Youth and Citizenship in Eastern Europe, International Encyclopaedia of Youth Activism. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2006

Siurala L., New forms of youth participation, Biel, Switzerland, 2000

Soco A., Youth policy backpack, Croatian Youth Network, Zagreb, 2011

Todorov A., Krasteva A., Engagement citoyen, Sofia, NUB, 2009

Todorova I., L’organisation de la jeunesse du Mouvement des Droits et des Libertes: la (re)definition d’un parti ethnique, Memoire de sciences politiques, 2006

Vultur M., La participation civique des jeunes en Europe Centrale et Orientale. Les jeunes en Europe Centrale et Orientale, Saint-Nicolas: IQRC, 2004

Wieviorka M., Raison et conviction: l’engagement, France, Textuel, 1998

Zentrum E., Political participation of youth a remedi against marginalization and social exclusion, European centre for social welfare policy, 2006

Средства за оценяване:

Курсов проект, участие в дискусии и семинари.