POLM252 Сравнителни публични политики

Анотация:

Курсът има за цел да представи сравнителните изследвания в областта на публичните политики: основните методи и тези, както и конкретни случаи на решаване на публични проблеми или постигане на публични цели. Анализират се фамилиите държави, конвергенцията и диверсификацията, режимите на политики, транфера и дифузията на политиките.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Татяна Томова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът развива

Знания за:

1. Алтернативни инструменти за постигане на публични цели и решаване н апублични проблеми;

2. Резултатите от използването на алтернативните инструменти на политиките;

3. Вероятностната връзка между материалните, политическите и културните фактори и политиките.

Умения за:

1. Идентификация и оценка на алтернативни инструменти на политиките.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. Увод

1. Публични политики. Особености на концепцията. Цикъл на политиките.

2. Цели на политиките. Конфликт и приоритизация на целите.

3. Инструменти на политиките. Алтернативни инструменти.

4. Резултати и въздействия на политиките . Зависимост на резултатите от средата за приложение на инструментите.

5. Фактори на политиките. Политиките като променлива.

6. Материални фактори на политиките;

7. Политически фактори на политиките;

8. Гносеологически фактори на политиките.

ІІ. Методология и изследователски дизайн

9. Количествени сравнителни изследвания. Скали за измерване на политиките.

10. Качествени сравнителни изследвания. Изследване на случаи.

ІІІ. Основни теории в сравнителните изследвания.

11. Дългосрочно развитие на политиките (Long-term policy development). Мрежи на политиките.

12. Зависимост от пътя (Path dependency).

13. Конвергенция и диверсификация на политиките.

14. Фамилии държави.

15. Трансфер и дифузия на политиките.

ІV. Сравнителни изследвания на конкретни политики

16. Политики в образованието;

17. Политики в здравеопазването;

18. Политики в областта на социалното осигуряване.

19. Политики в областта на инвестициите;

20. Политики в областта на доходите;

21. Политики в областта на социалното подпомагане;

22. Политики в областта на социалното подпомагане.

Литература по темите:

Танев Т., Анализ на политики, Военно издателство, С. 2008.

Томова Т., Публичните политики, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С. 2003

Томова Т., Наръчник за изработване на политики, програми, проекти, С. 2008

Средства за оценяване:

1. Есе на тема: „Заместват ли публичните политики представителната демокрация”. Обем до 4 стр.

2. Тест по тематичния план (затворени въпроси и казуси)