COMM426 Самостоятелна работа: Техники за работа в Мрежата

Анотация:

Курсът е ориентиран към изграждане на дигитална и мрежова

компетентност, както и умения за провеждане на самостоятелен анализ на

проблеми свързани с информационното, мрежово общество и новите медийни реалности.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Да се придобият навици за анализ на ресурси, публикувани в съвременните мрежи, свързани с новите медии и приложението им в Европа.
Предварителни изисквания:
Базови познания по медии, комуникации, нови технологии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Политика на ЕС за информационно общество.

Дигитални медии и реалностите в Европа.

Принципи на мрежовата комуникация.

Методики за анализ на ефектите от новите медии.

Характеристика на аудитория и потребители-измерване на ефектите.

Създаване на качествено съдържание в мрежите, платформи на ЕС.

Стратегия i2010

Дигитална рамка на ЕС 2020-принципи, ег=фекти, птроекти

Бъдеще на Интернет медии в Европа;

3Д медии;

Виртуални и интерактивни медии-характеристики и проекти;

Литература по темите:

Стратегически комункации и управление на знание, е-ръководство, НБУ, 2009.

Годишник на департамент "масови комуникации" е-издания от 2008-2011;

Internet sites:

reuters.com;

mashable.com;

nytimes.com;

euronews.net;

twitter.com;

Средства за оценяване:

Анализ на сайтове, свързани с европейските медии и информационно общество.Публикува се в системата moodle,раздел семинари.

Анализи-1;

Реферати-1;