COMM424 Самостоятелна работа: Публикации в областта на масовите комуникации

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на масовите комуникации.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р
проф. Десислава Бошнакова  д-р
проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще развивят практически умения в анаизирането и систематизирането на знания в сферата на масовите комуникации.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Всеки студент трябва да изпълни двете задания към курса и да ги качи в системата Moodle:

Задание 1 - Да предостави копие от своя публикация в областта на масовите комуникации в традиционна или онлайн медиа.

Задание 2 - Да анализира публикация в областта на масовите комуникации от български или чужд автор.

Литература по темите:

Публикациите трябва да бъдат научни, като могат да бъдат публикувани в списания, книги или онлайн. Могат да бъдат на всякакъв език, като в приложение към реферат студентът трябва да приложи и самите публикации, върху които е направил анализа.

Средства за оценяване:

Всеки студент трябва да изпълни двете задания към курса и да ги качи в системата Moodle:

Задание 1 - Да предостави копие от своя публикация в областта на масовите комуникации в традиционна или онлайн медиа.

Задание 2 - Да анализира публикация в областта на масовите комуникации от български или чужд автор.

Ако студентът няма собствени публикации по темата, може да предложи свой текст в блог или да го публикува някъде другаде.