COMM403 Медиа тренинг

Анотация:

Основна цел на курса е да се подготвят студентите за адекватно поведение пред медиите, най-вече пред камера – напр., телевизията.

За постигане на основната цел – трениране на поведение и обсъждане на справянето в ситуация със запис пред камера, е необходимо присъствието на студентите на практическите занятия.

Теоретичната подготовка включва 2 основно направления:

• Публично говорене и причини за автоматичен неуспех

• Анализ на поведение (на видео-запис)

Практическата подготовка включва 3 основни момента:

• Самостоятелно разработване на специфичен казус. Той е от областта,или на журналистиката, или на ПР.

• Индивидуално представяне на казуса и видео-запис при по-малък брой участници в курса

• Участие в симулирана пресконференция – групово занятие с видеозапис

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Специфика на медиите

• Теорията на публичното говорене

• Анализиране на вербално и невербално поведение пред камера

2) могат:

• Да разработват специфични казуси от областта, която изучават

• Да задават адекватни въпроси към участници в пресконференции

• Да представят адекватно пред медиите казуси

• Да управляват медийното си поведение

• Да използват различни копинг-стратегии (стратегии за справяне) в критична професионална публична ситуация

• Да използват саморефлексията с цел повишаване равнището на собствената комуникативна компетентност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са завършили успешно курс по Социална психология или Увод в социалната психология

• Да са завършили успешно курс по Медийна психология

• Да притежават презентационни уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Психология на комуникацията – въведение в разбиране на човешкото поведение пред електронните медии.

2. Поява и развитие на термините комуникация и поведение.

3. Психологична специфика на класическите и новите медии – преса, радио, телевизия и Интернет.

4. Същност на вербалното медийно поведение. Закономерности при публичното говорене. Причини за неуспех в представянето.

5. Класификация на невербалните модалности – основни елементи.

6. Медийна адекватност на невербалното поведение.

7. Избор, предложения и разработване на индивидуален казус. Практическо занятие

8 „Генерална репетиция” – публично говорене и вътрешно-групов анализ на публичното представяне. Подаване на обратна връзка.

9. Подготовка на пресконференция – формиране на екипи, лидерство и разработване на групово представяне. Практическо занятие

10. Видео-запис на коригирано групово публично представяне на разработения казус – I. Видеозапис: Практическо занятие, работа в група

11. Видео-запис на коригирано групово публично представяне на разработения казус – II.Видеозапис: Практическо занятие, работа в група

12. Видео-запис на коригирано групово публично представяне на разработения казус – III.Видеозапис: Практическо занятие, работа в група

13. Анализ на медийно поведение, включително саморефлексия: „Моите силни и слаби страни”. Практическо занятие с подаване на обратна връзка

14. Анализ на груповото представяне – формулиране на най-успешните поведенчески стратегии за справяне. Роля на лидерите и членовете на екипите.Практическо занятие с подаване на обратна връзка, дискусия

15 Обобщение: Симулиране на пресконференция с участие на студенти по журналистика.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Бороздина, Г. (1999). Психлогия делового общения. М.

Гилфойл, Д. (2004). Харизмата. С.

Долто, Ф. (2005). Несъзнавания образ на тялото. С.

Игнатов, Марин. (1990). Интензивно общуване и личностна промяна. С.

Руменчев, Величко. (2006). Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване. , С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски).

Стоицова, Толя. (1992). И усмивката може да бъде заповед, Как да се научим да дешифрираме езика на тялото.С.

Стоицова, Толя. (1998). Живеем с другите. Социалнопсихологични проблеми. НБУ, С.

Стоицова, Толя. (2001). Психология, С.

Стоицова, Толя. (2004). Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология.

Средства за оценяване:

1. Задължително участие в екип за видеозапис

2. Саморефлексия в писмен вид - "Моите силни и слаби страни".