COMM401 Управление на връзки с обществеността

Анотация:

Курсът въвежда студентите в основните концепции на съвременната практика по управление на връзки с обществеността - история, предпостави, принципи на упралвение, планиране. Отделя се серизоно внимание на четиристепенния модел в управлението на връзките с обществеността.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1) знаят:

· теорията в областта на планиране и реализация на програми по ПР

· различните видове роли, които практиците изпълняват в организациите

· същността на понятието обществено мнение и връзката му с ПР

2) могат:

· да провеждат вторични изследвания за целите на ПР

· да поставят реални и измерими цели и задачи в своята работа

· да подготвят стратегии и да избират най-подходящите тактики

· да измерват и оценяват ефекта от една ПР програма/кампания
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Лекция: Определение на Пъблик рилейшънс практиката.

2. Лекция: Предпоставки за възникване на Пъблик рилейшънс, история и етапи на развитие.

3. Лекция: Организационни форми на Пъблик рилейшънс – бюра, фирми, агенции, структура на дейността им.

4. Лекция: Сравнителни характеристики между Пъблик рилейшънс и пропаганда.

5. Лекция: Пъблик рилейшънс и маркетинг – сравнителен анализ.

6. Лекция: Пъблик рилейшънс и реклама – сравнителен анализ.

7. Лекция: Пъблик рилейшънс – изграждане на имидж и репутация.

8. Лекция: Основни характеристики на общественото мнение – дефиниране, изследване на взаимодействието с Пъблик рилейшънс.

9. Лекция: Принципи на Пъблик рилейшънс.

10. Лекция: Модели на Пъблик рилейшънс.

11 Лекция: Семинар 1: Имиджът на лекарската професия - у нас и по света

12 Лекция: Семинар 2: Имиджът на учения - у нас и по света

13 Лекция: Семинар 3: Потребителят на информация в 21.век

14 Лекция: Семинар 4: Психология на тълпите в социалните мрежи.

15 Лекция: Семинар 5: Имиджът на градовете в киното

Втора част УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Лекция 16. Тест от първия семестър

Лекция 17. Основни фази в Пъблик рилейшънс – кратка характеристика на четирите основни етапа.

Лекция 18. Изследването в ПР – какво включва и как се провежда. Определяне на проблемите, анализ на ситуацията, SWOT анализ, първичен и вторичен анализ на данни.

Лекция 19. Мисия и визия и ролята им в планирането на ПР програми.

Лекция 20. Определяне на целите и задачите в ПР кампании и програми.

Лекция 21. Определяне на публиките в ПР – видове публики. характеристика на публиката. Начини за достигане до нея.

Лекция 22. Различни теории за влиянието на медиите.

Лекция 23. Тактиките в Пъблик рилейшънс и примери от практиката.

Лекция 24. Оценка на програми и кампании – разлика между теория и практика.

Лекция 25. Обобщение на четиристепенния процес в ПР.

Лекция 26. Практическо упражнение за писане на ПР програма.

Лекция 27. Разглеждане на примери от българската практика.

Лекция 28. Защита на разработени ПР програми от студенти

Лекция 29. Защита на разработени ПР програми от студенти

Лекция 30. Финален тест за курс

Литература по темите:

1. Скот Кътлип, Ален Сентър, Глен Бруум, Ефективен Пъблик рилейшънс, изд. “Рой Комюникейшън”, 2007.

2. Всичко, което трябва да знаете за ПР, Антъни Дейвис,“Рой Комюникейшън”, 2006.

3. Алфин Тофлър, Третата вълна, изд. “Труд”, 1992.

4. Питър Дракър, Новите реалности в управлението, в политиката, в икономиката, в бизнеса и обществото, изд. “Христо Ботев”, 1992.

5. Зигмунт Бауман, Глобализацията. Последиците за човека, изд. “Лик”, 1999.

6. Ултър Липман, Обществено мнение, изд. “Лик”, 2001.

7. Руси Маринов, Ефективни техники в Пъблик рилейшънс, изд. НБУ, 1997, Пъблик Рилейшънс, ИК “Ваньо Недков”, 2001.

8. Греъм Доулинг, Създаване на корпоративна репутация, изд. РОЙ Комюникейшън, 2005

9. Годишниците на Департамент “Масови комуникации”.

10. Сброниците от летните школи по ПР, организирани от Департамент “Масови комуникации”.

11. Списания: “Sign cafe”, "Мениджър", раздели “Медии и Реклама” и “Пъблик рилейшънс”, в-к “Капитал” и в-к "Дневник".

12. Public Relations Strategies and Tactics, Wilcox, Ault, Agee, 6th edition, 2000.

13. Managing Public Relations, Grunig, Hunt, 1th edition, 1984, Holt, Rinehart and Winston.

14. Списания: Public Relations Quarterly, Public Relations Review

15. http://www.instituteforpr.org/research/

Средства за оценяване:

За да завършат курс с текуща оценка, студентите трябва:

- да се явят на три теста - един през първия семестър (лекция 7) и два през втория семстър в рамките на лекция 16 и лекция 28.

- да участват в групов проект по един от семинарите през първия семестър - в рамките на лекциите 11, 12, 13, 14 и 15

- да разработят ПР програма по предварително зададена от преподавателя тема и да я предадат в срок - в рамките на лекция 27.