COMM400 Аудиовизуално творчество

Анотация:

Подготовка в областта на съвременната аудиовизуална комуникация. Запознаване и възпитаване на умения за боравене със зрителските потребности, работа с драматургия, изграждане на собствен поглед към жанровете в телевизията.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

а)познават:

- основните зрителски потребности в аудиовизиуалния комуникативен процес;

- основните творчески принципи;

- принципите на визуалната композиция

- принципите на визуалния разказ;

- аудиовизуалните и монажни изразни средства

б) умеят

- да водят визуален разказ

- да поставят правилно акцента в кадъра;

- да си служат с мизансцена

- да си служат с крупностите и монтажа
Предварителни изисквания:
Добро ниво на овладяване на български език, познаване на българската литература и кино; съвременни тенденции в световното кино и телевизия. Владеене на английски език е желателно.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Медии и комуникативен процес - психологически основи на зрителско възприятие. Място на продуцент, сценарист и режисьор в процеса на комуникация.

2. Психология на възприятието и комуникативен процес. Човешката потребност от забавление и комуникация.

3. Категоризация на зрителските нужди. Удоволствие и удовлетворение. Информация. Бягство. Общение.

4. Удоволствие и удовлетворение. Компоненти на удоволствието и удовлетворението в съответствие с психологическите потребности на човека.

5. Спектакъл и зрелищност. Елементи на зрелищността. Зрелищното в драмата, цирка, обществени церемонии, спортни програми, новинарски и информационни предавания, рекламни клипове, музикални и образователни предавания, игрални филми и др.

6. Инстинкт за оцеляване и психологически корени на съпреживяването. Конфликт. Конфликтът в телевизионните жанрове и форми.

7. Междуполовите отношения и привличане в комуникативния процес на медиите. Алхимията на любовта в аудиовизуалната продукция.

8. Стремеж към порядък. Човешкият стремеж към порядък в драматургията на игралния филм. Симетрия и ритъм. Ритъм в сюжетостроенето и в изображението.

9. Изненада, неочакваност, хумор. Клише и новаторство. Природата на комичното.

10. Нуждата от информация като категория на човешките потребности в комуникативния процес. Здравословна любознателност и болно любопитство. Прояви в драматични жанрове и в телевизионни видове програми. Инфотейнмънт.

11. Ескейпизъм. Психологическа необходимост. Реалност и илюзия за реалност в игралното кино и телевизионните предавания.

12. Общение. Необходимост от общуване - компаньонство. Активна и пасивна форма на общение с аудиовизуалния продукт. Човешкото присъствие на екрана и идентификацията: в игралното кино; в неигралните жанрове ; в новинарски и публицистични предавания. Необходими качества на тв водещия.

13. Изобразителна композиция. Баланс и балансиране на композицията. Златното сечение. Драматургичен акцент. Доминанта. Контраст. Разположение. Линии: пресечени линии, диагонал.

14. Основни понятия в аудиовизуалното творчество: кадър /снимачен, монтажен, комбиниран/, монтажна фраза, сцена, епизод. Разбиване на действието в епизоди и кадри. Възстановяване на единството на действието. Филмово пространство и време. Филмов анализ и синтез. Ритъм.

15. Възникване и същност на движещото се изображение: стандарт на скоростта; видове каданс - определение; каданса като изразно средство. Звук: възникване; етапи на работа върху звука; звука като художествено средство. Формат: възникване, промени.

16. Основни функции на филмовата камера. Камерата като регистратор на действието и камерата като част от действието.Стила на разкадровка: елементарна разкадровка, стандартна разкадровка и задълбочена постановка.

17. Изграждане на епизода: процес и логика на изграждането; опорни точки на декора и опорни точки на мизансцена; логика на приближаване и отдалечаванеПосока на движение в кадър и монтаж. Приложение на посоките в изобразителното внушение. Смяна на посоката. Изграждане на епизод чрез „двойни кадри през рамо” ( осмица). Навик, градация и баланс.

18. Визуален акцент. Начини, чрез които се насочва вниманието чрез изразните средства на камерата. Поставяне на акцент: чрез крупност, чрез разделяне, чрез разположение. Каданс, монтажно удължаване и съкращаване. Смяна на акцент в епизода и в кадъра: мизансцен, монтаж, избирателен фокус, композиция.

19. Ракурс: видове, функции, внушения и употреба. Субективна камера и субективни кадри. Движения на камерата: видове, функции, внушения и употреба. Фарт и Варио: видове, функции и употреба. Панорама и кран: видове, функции и употреба. Обективи: видове, функции и употреба. Филтри: видове, внушения и употреба.

20. Новинарска емисия. Познаването на работата в емисията - основа на екипността и творческата атмосфера. Компоненти на новинарската емисия: текстови и визуални. Визуални компоненти: видеозапис, фотоси, карти и др. Надписи.

21. Сценарен ред, репортажи, сценарни страници и сценарий на основна новинарска емисия. Основни блокове, синоптична информация и спорт. Мизансцен и разположение на камерите.

22. Новинарски екипи: външни екипи, екип в студиото. Подготовка на емисията: етапи, разпределение на работата. Режисура на емисията: репортаж и в студио.

23. Публицистични предавания: видове публицистични предавания и структура. Личността на водещия интервюто в публицистичните предавания – типологизация. Водещ тип „анкетьор. Мизансцен, разположение на камери, разкадровка и баланс на крупностите на плановете в съответствие с целите на интервюто.

24. Водещ тип „личност”. Мизансцен, разположение на камери, разкадровка и баланс на крупностите на плановете в съответствие с целите на интервюто.

25. Водещ тип „провокатор”. Мизансцен, разположение на камери, разкадровка и баланс на крупностите на плановете в съответствие с целите на интервюто.

26. Сравнение между мизансцена и разположението на камерите при различните типове водещи. Мизансцен и разположение на камерите според броя участници, темата и жанра на публицистичното предаване.

27. Интервюто в новини, в спортни, състезателни, музикални, забавни и др. предавания.

28. Тематични обзорни предавания: мизансцена и разположение на камерите в зависимост от брой участници, тема, конфликтни позиции и пр. Роля на водещия.

29. Музикални видеоклипове.

30. Рекламни видеоклипове.

Литература по темите:

Карайорданов, Георги. Кино и телевизионно операторско майсторство. С.:БНТ, 1999

- Мелтев, Михаил. Изразни средства на камерата. В:Годишник на деп. Масови комуникации, НБУ. 2009

- Мелтев, Михаил “Зрител и потребност”. С.: Годишник Масови комуникации, НБУ 2001

- Мелтев, Михаил. Телевизионен продуцент. С.: НБУ, 1999. 150 с.

- Монтегю, Айвъри. Светът на киното. С.: Наука и изкуство, 1971.

- Фингова, Светла. Монтажът на аудиовизуалното произведение. С.: НБУ, 2008

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

- Игнатовски, Владимир. Картина от светлина.С.:Валентин Траянов,2008

- Иванова, Поля. Телевизионни жанрове. С.:Университетско издателство”Св.Климент Охридски”. 2008

- Fischer, Heinz-Dietrich, Stefan Melnik. Entertainment - a Cross-Cultural Examination, N.Y.: Hasting House, 1979

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Проект за документалния фоторазказ

3. Тест ІІ

4. Проект за РЕКЛАМЕН КЛИП