EEKM006 Самостоятелна работа: Химия

Анотация:

Курсът цели студентите да разработят самостоятелна работа по зададена от преподавателя тема по глобален екологичен проблем, свързан с химично замърсяване на околната среда с продукти или химични отпадъци от технологични производство, и да я презентират и дискутират в рамките на семинарно занятие. Разглеждат се методи за анализ, пречистване и идентификация. Темата, литературата и изискванията се актуализират всеки семестър в Мудъл.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Могат да разработват самостоятелна работа по зададена тема, да боравят с литературни данни, да ги обработват и анализират, да излагат идеите си и да дискутират по теми.


Предварителни изисквания:
Предварителни изисквания

Студентите да имат знания и/или умения:

• Трябва да имат завършен основен курс по екология

• Основни познания по химия и физикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се актуализира и обявява в Мудъл всеки семестър

Литература по темите:

Литературата се обява в Мудъл според конкретната тема

Средства за оценяване:

Писмена задача - 40%

Презентация - 60 %