EEKM005 Геология, хидрогеология и хидрология

Анотация:

• Курсът въвежда в науката геология – геоложките процеси и основните три типа скали;

• Представя основните понятия в хидрологията и хидрогеологията

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основите на геологията, хидрологията и хидрогеологията

2) могат:

• Да разпознават основните типове скали в природата


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Основни понятия: предмет, задачи, направления и проблеми на геологията, методи за изследване в геологията. лекция 2

2 Общи сведения за Земята: положение в световното пространство, форма, размери, плътност и топлина, вътрешен строеж, химичен състав и възраст (геохроноложка таблица), състав на земната кора (минерали и скали). лекция 2

3 Геоложки цикъл и геоложки процеси лекция 2

4 Геоложки процеси: изветряне, дейност на вятъра, дейност на водите лекция 2

5 Седиментни скали Практическо занятие 2

6 Геоложки процеси: движения на земната кора, земетресения. лекция 2

7 Геоложки процеси: магматизъм и метаморфизъм. лекция 2

8 Магмени и метаморфни скали Практическо занятие 2

9 Химични и физични свойства на природните води лекция 2

10 Хидрология на реките лекция 2

11 Хидрология на езерата, блатата и язовирите лекция 2

12 Хидрология на океаните и моретата лекция 2

13 Подземни води – същност, произход и свойства на вместващи скали лекция 2

14 Физични свойства и химичен състав на подземните води лекция 2

15 Движение и режим на подземните води лекция 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Учебно помагало в Мудъл..

• В. Всеволожский. 2007. Основы гидрогеологии. МГУ. Москва.441.

• В. Михайлов, А. Добровоьский. 1991. Общая гидрогеология. Москва. Высшая школа. 368.

• В. Захариев, Б. Райкова. 1998. Климатология и хидрология. София. НБУ. ЦДО. 200.

• И. Сеселкин. 2003. Основы геологии и гидрогеологии. Барнаул. 93.

• Н. Косев, Ю. Страка, К. Филипов, Н. Гълъбова. 1993. Геология и хидрогеология. Техника. София. 356.

• С. Ковалев, Р. Хабибуллин, В. Лапиков, Г. Абдюкова. 2006. Общая геология с основами гидроеологии и игрологии. УФА. 424.

• W. Brutsaert. 2005. Hydrology. An introduction. Cambridge. 617.

• K. Hiscock. 2005. Hydrogeology. Principles and practice. Blackwell Publishing Company. 389.

• А. Султанов 1985. Седиментология. Техника, София 264 с.

• Канев Д.. 1980. Обща геоморфология. Печатница на СУ”Св. Кл. Охридски. 611 с.

• Цеков Цв., М. Йарданов, Е. Бончев 1966 Геология, Наука и изкуство, София, 345 с.

• Бакалов П., М. Вацев 1976 Ръководство за упражнения по обща геология, Техника, София, 125 с.

• А. Чистяков, Н. Макарова, В. Макаров. 2000. Четвертичная геология. Москва, ГЕОС, 302.

• Б. Каменов. 2003. Магматична петрология. Университетско издателство. София. 871.

• Г. Атанасов. 1958. Седиментна петрография. Наука и изкуство. София. 394.

• Д. Канев.1971. Кватернерна геология, София, СУ, 298.

• Ж. Иванов. 1978. Основи на геологията. Наука и изкуство. София. 504.

• И. Костов. 1993. Минералогия. Техника. София. 734.

• И. Вапцаров. 1973. Кватернерът. София, Наука и изкуство.144.

• М. Р. Лидер. 1986. Седиментология. Мир. Москва.

Средства за оценяване:

Тест, разработка