EEKM002 Физика

Анотация:

Курсът е двусеместриален по основно научно направление. Целта му е студентите да бъдат запознати с обхвата, спецификата и основните проблеми на изучаването на обектите и явленията в неживата природа като част от изучаването на природната среда и екологията. Тази цел се постига чрез въвеждане на основни понятия, разглеждане и обсъждане на системи от научни факти, дискусии по научни и светогледни прблеми, решанаве на подходящи задачи и др.

При отбора на учебния материал е заложно ядро от установени научни факти, закони и теории, представянето на които е илюстрирано с множество примери, а усвояването се контролира чрез подходящи въпроси и задачи. При това е обърнато достатъчно внимание на уреди и методи за изследвания, характерни за всички видове научни и инженерни дейности. Не се премълчава и фактът, че цялата досегашна човешка практика изобличава мистиката и гадателството като заблуждения.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Цветан Георгиев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти следва да обладават:

1. Пиродо-научни знания като задължителна част от общата култура на съвременния човек, вкл. за движенията и строежа на телата и веществата, за основните физически закони в природата, за строежа и еволюцията космическите обекти, както и за (3) методите на изследванията на природата;

2. Дсизградено физическо мислене и научен светоглед, отхвърлящи мистицизма и суеверията;

3. Нагласа за по-нататъшно природо-научно и/или инженерно образование.


Предварителни изисквания:

Студентите трябва да имат основни знания и умения по математика, физика и химия в рамките на гимназиалните курсове по тези предметиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Физиката като наука и практика. Основни математични средства.

Кинематика на материална частица. Основни формули.

Динамика на материална частица. Закони на Кеплер и Нютон.

Работа и мощност в механиката. Кинетична и потенциална енергия

Кинематика, динамика и енергетика на въртящо се твърдо тяло

Кинематика, динмика и енергетика на течности и газове.

Механични трептения и вълни. Дифракция и интерференция

Молекулно-кинетична теория и термодинамика на идеален газ

Топлинни процеси и машини. Енергетика

Строеж и свойства на течностите и твърдите тела

Електрично поле и постоянен ток. Основни закони.

Магнитно поле и променлив ток.Основни закони.

Електро-магнитни колебания и вълни. Основни закони

Дискусия на тема „Физика, научен прогрес и светоглад”

Практика в Обсерватория Рожен и Планетариум Смолян.

Литература по темите:

Учебници

Основи на физиката (за Биологическия ф-т на СУ), Част І и II.

Максим Максимов, изд. Булвест, 2000

Физика (за студенти по фармация),

Марин Маринов, изд. Фарадей, 2004

Учебни помагала от преподавателя в електронен вид:

Записки, въпроси, задачи, примерни тестове,

указания и теми за реферати,

Средства за оценяване:

Тестове - 60%

Рефераг - 40 %