MEDM411 Количествени методи в здравеопазването

Анотация:

Курсът се състои от определен брой академични часове, в които се разглеждат специфични аспекти на изучаваната дисциплина и включват различна учебна натовареност:

" теоретични основи на дисциплината;

" упражнения - предполага се самостоятелна работа по предварително зададени проблеми;

" обзор върху работата през предвиденото учебно време.

Целите на учебната дисциплина са:

" да се овладеят на базово ниво основните идеи на количествения подход и на избрани статистическите методи в здравеопазването;

" да се научат студентите да разбират основните количествени методи в медицината и здравеопазването, практическата и теоретична полза от тях, да интерпретират резултатите, получавани чрез използване на количествени модели;

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Мирчо Вуков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

" да избират подходящи количествени методи за моделиране в здравеопазването и да познават същността им

" да извършват задълбочена интерпретация на резултатите от прилагане на различни количествени методи в здравеопазването

2) могат:

" да определят вида на данните, с които се работи в областта на биомедицинските науки

" самостоятелно да използват някои елементарни методи за представяне и статистическа обработка на медицински данни

" да формулират проблеми от областта на здравеопазването по начин, подходящ за по-лесното им количествено описание и моделиране


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение. Математика, статистика и медицина и здравеопазване. Метод на моделирането - необходимост, същност и етапи.

2. Въведение в статистиката. Статистически подход. Популация и извадка. Изводи за извадката и от данните за популацията.

3. Описателна статистика. Вероятност. Основни вероятностни разпределения.

4. Оценка на параметри. Доверителни интервали

5. Статистически хипотези. Проверка на хипотези. Сравняване на средни стойности.

6. Статистическа зависимост. Зависимост между номинални променливи. Критерий хи-квадрат.

7. Корелация. Зависимост между количествени променливи. Диаграма на разсейването.

8. Изследване на операциите в здравеопазването - І част

9. Изследване на операциите в здравеопазването - ІІ част

10. Модели за медицински анализ на решенията.

11. Съвременната епидемиология - научна основа на здравеопазването. Моделиране на риска в епидемиологията - І част.

12. Моделиране на риска в епидемиологията - ІІ част.

13. Прогнозиране. Практическо използване на прогнозите.

Литература по темите:

1. Вуков М. Количествени методи в управлението на здравеопазването. В "Здравната реформа в България. Сборник лекции II част.", Македония прес, 1998, стр. 377 - 398.

2. Вуков М. Епидемиологични методи в управлението на здравеопазването. Епидемиология и биостатистика. В "Здравната реформа в България. Сборник лекции II част.", Македония прес, 1998, стр. 399 - 422.

3. Калинов К. Статистически методи в поведенческите и социалните науки. Нов Български университет, 2002, 446 с.

4. http://homepages.stmartin.edu/fac_staff/dstout/BA302/lecture_notes.htm

5. http://www.cpmc.columbia.edu/edu/G4050/index.html

6. http://www2.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...50……. %

РЕФЕРАТ .…50…... %