MEDM413 Здраве на работещите - управление и характеристики

Анотация:

" Усвояване на понятийния апарат на Трудовата медицина, здравен мениджмънт и социална медицина.

" Разкриване на закономерностите в системата на Трудова медицина и възможностите за управление и организация.

" Дефиниране на критериите за оценка дейността по Трудова медицина и трудово-медицински мениджмънт.

" Създаване на умения за организация и управление на системата за Трудова медицина и за комуникация на риска на работното място.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

проф. Невена Цачева  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

" Основните характеристики на трудово-медицинския мениджмънт

" Да се ориентират в новата или променящата се нормативна уредба .в областта на Трудовата медицина и я прилягат в практиката

" Възможност да прилагат ефективен инструментариум за постигане на добра фирмена политика

2) могат:

" Да се ориентират в организацията и управлението на трудово-медицинския мениджмънт.

" Да правят добрия избор за качествен инструментариум при организация и управление на трурдово-медицинската служба

" Да комуникират с институциите отговорни за здравето и с работодателите задължени да поддържат добро професионално здраве на своите работещи..


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предмет, задачи, цели на трудово-медицинския мениджмънт (ТММ)

2. Основни понятия в областта на ТММ

3. Нормативна база на ТММ

4. Управление и комуникация в ТММ

5. "Риск рейтинг" и "риск мениджмънт" - характеристики и стратегии на ТММ

6. Основни дейности по ТММ. Структура, кадри, общи характеристики със здравния мениджмънт и Социалната медицина.

7. Система на вътрешен одит - качествена характеристика в ТММ.

8. Критерии за контрол на ТММ

9. Здравни и трудово-медицински индикатори в ТММ. Детерминанти на професионалното здраве.

10. Оценка и елементи на риска на работното място - основна дейност на ТММ

11. Фирмена политика и ТММ.

12. Държавна политика и ТММ.

13. Национален регистър на професионалните заболявания, национална експертна лекарска комисия - основни партньори на ТММ.

14. Експертиза на работоспособността.

15. Европейска статистика на професионалните болести.

Литература по темите:

1.Агаджанян Н., П.Турзин, И.Ушаков, Общественное и професионалное здоровье и промишленная экология, сп. Медицина труда и промышленная экология,1999, 1, с.1-8

2.Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск, З. Запрянов, Зл. Златев, Б. Ценова, Цв. Моллова, А. Петков, НЦХМЕХ, С., 2000, с.18-109

3. Бийгълхол P.,Р.Бонита,Т.Келстрьом,Основи на епидемиологията,В.,1995,с.14-153

4. Борисов В., Здравна политика и мениджмънт, С., 1988, с.92-100

5. Борисов В., Мениджмънт на организационната промяна в здравеопазването,С., 1997

6. Здравната реформа в България, Програма Phare, МЗ, І част, 1997

7. Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд, авт. кол. Т. Младенов, С. 2003, с.21 - 578

8. Насоки за управление на качеството в мултидисциплинарни служби по трудова медицина, НЦХМЕХ, С., 1999, с.27-41

9. Професионална патология, под ред. на Цв. Алексиева и Кр. Киряков , изд. Медицина и физкултура, С., 1982, с.33-252

10 Ранчов Г., Епидемиология на здравето, част 2, Количествено описание и анализ на епидемиологични явления, С. 2000

11. Цачева Н., Практическа методика за анализ и оценка на здравното състояние на осигурени работещи, С., 2002

12. Eurostat Working Papers, "Classification of the casual agents of the occupational diseases", (European occupational diseases statistics - EODS", Population and social conditions 3/2000/E/n019, Luxembourg

13. Eurostat Working Papers, "European occupational diseases statistics (EODS)", phase 1 Methodology, Population and social conditions 3/2000/E/n019

14. Indulski J.A., Starzynski Z., Ograniczenia w wykorzystywaniu miedzynarodowych statystyk chorob zawodowych do analiz porownawczych.,Med.Pr.,1998,49(3):291-296

15. Japan Industrial Safety and Health Association, Present status of Japanese industrial safety and health, 2002

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...…..…40 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .………60%