MEDM402 Трудово и осигурително право

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които включват учебна натовареност: 18 часа лекции по трудово право; 10 часа лекции по осигурително право, 1 час семинар с участие на студентите в дискусия по прилагане на трудовото право; 1 час семинар по осигурително право - с участие на студенти и дискусии по прилагане на осигурителното право

Получаване на познания в достатъчно количество от студентите за прилагане в мениджърската им дейност трудовото и осигурително законодателство.

1. Отговорност за неизпълнения на задълженията по осигурителното правоотношение.

2. Имуществена и административна отговорност.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Александър Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) - ще знаят и познават трудовото законодателство

- ще знаят и познават осигурително право

2) - ще имат умения за прилагането на трудовото законодателство

в мениджърската си дейност

- достатъчни познания по осигурително право, което ще ги улесни в

мениджерските дейности


Предварителни изисквания:
Понятия за трудови правоотношения. Познаване на общите принципи на осигурителното право.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Трудов договор - форма, съдържание и сключване

2. Видове трудови договори

3. Недействителност на трудовия договор

4. Възникване на трудовото правоотношение

5. Възникване на трудово правоотношение от избор

6. Възиикване на трудово правоотношение от конкурс

7. Изменение на трудовото правоотношение

8. Стабилност на трудовия договор

9. Основни задължения на страните в трудовото правоотношение

10. Основни задължения на работодателя в трудовото правоотношение

11. Основни задължения на работника в трудовото правоотношение

12. Полагане на допълнителен труд при основния работодател

13. Полагане на допълнителен труд при друг работодател

14. Работно време и почивки

15. Отпуски - видове

16. Ползване, прекъсване, отлагане на ползването на платена отпуска

17. Забрана за парично компенсиране на платена отпуска - изключения

18. Дисциплинарно уволнение

19. Понятие и обща хараскеристика на общественото осигуряване

20. Методи на правно регулиране

21. Система и източници на осигурителното право. Основни принципи

22. Предмет и източници на международното осигурително право

23. Обществено осигуряване според правото на Е.С. Основни нормативни актове.

24. Осигурителни правоотношения - видове.

25. Осигурителен орган, осигурително лице, осигурител.

26. Правоотношения по набиране на средствата за общественото осигуряване.

27. Правоотношения по разходване на средствата за обществено осигуряване

28. Отговорност за неизпълнения на задълженията по осигурителното правоотношение.

29. Имуществена и административна отговорност.

Литература по темите:

" Мръчков, В. Осигурително право. СИБИ, София 1998.

" Мръчков,В. Ат.Василев Ил.Шотлеков Ем.Мингов. Коментар на Кодекса за Задължително Обществено Осигуряване. ИК "Труд и право". С. 2000.

" Радуилски Л. Трудово право на НРБ. НИ. С. 1957.

" Кодекс на труда

" Средкова, Кр. Осигурени социални рискове. СИБИ. С. 1997.

" Наредба за работното време, почивките и отпуските. Приета с ПМС № 72/86г. Обн. ДВ бр. 6/87, 31, 55,59/91; 59, 67/93; 38/94

" Наредба за трудоустрояване обн. ДВ бр. 7/87; 52/88; 47/90

" Всеобща декларация за правата на човека

" Международен пакт за икономически, социални и културни права. Обн. ДВ бр 43/76г.

" Регламент № 1408/71 ЕИО за прилагането на системи за обществено осигуряване на лица работещи по трудово правоотношение, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в общността. Публ. Сб. "Правни разпоредби на ЕС в областта на социалната закрила" С. 1998.

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50%

ПИСМЕН ИЗПИТ 50%