MEDM401 Системи за здравните грижи

Анотация:

" Запозноване с новите приоритети на системите за здравни грижи.

" Запознаване с организационните модели за здравни грижи.

" Представяне на типовете интегрирани здравни грижи и стратегии за привличане на партньори за здраве.

" Разглеждане на технологии за оценка на качеството на здравните грижи.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

проф. Живка Винарова  д. м. н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

" Организационните модели за здравни грижи.

" Проблемите на мениджмънта на здравните грижи и интервенциите в тази насока.

2) могат:

" Да правят сравнителен анализ на системите за здравни грижи

" Да владеят технологията за оценка на качеството в практиката по здравни грижи.


Предварителни изисквания:
" По основните индикатори на общественото здраве.

По социално-медицинските проблеми на общественото здраве.

" По структурата на здравеопазната система.

" По здравен мениджмънт.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Предизвикателства към традиционните цели на медицината и отражението им в практиката на здравните грижи.

2.Развитие и специфика на системата за здравни грижи.

3.Интегративният характер на практиката за здравни грижи.

4.Статут и роля на специалиста по здравни грижи.

5.Организация на здравните грижи в извънболничната медицинска помощ.

6.Организация на здравните грижи в системата на болничната помощ.

7.Особености на организацията на здравните грижи в диспансер и хоспис.

8.Типове системи за интегрирани здравни грижи.

9.Социално-психологическа подкрепа на хронично болни в различни те системи за здравни грижи.

10.Осигуряване на базов пакет здравни услуги.

11.Здравно-информационно осигуряване на системата за здравни грижи.

12.Специфика на мениджмънта на здравните грижи.

13.Програми за оценка на качеството на здравните грижи.

14.Методи за контрол на медицинската и икономическа ефективност.

15.Подходи за мобилизиране на партньорство за здраве и стимулиране на човешките ресурси в системите за здравни грижи.

Литература по темите:

1.Ново обществено здравеопазване.Под ред.на В.Борисов, Зл.Глутникова, Ц.Воденичаров.С.1998, т.1, 542.

2.Обществено здраве.Ръководство за специализация на медицински сестри.Под ред.на К.Юрукова.С.,2001, 223.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …10…….... %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…20……... %

РЕФЕРАТ .……30…... %

КАЗУС ……40…..... %