MEDM400 Икономика на здравеопазването

Анотация:

Цел на курса по Икономика на здравеопазването е да изгради базата от основни познания за същността, задачите, категориите, инструментите и методите на общата икономическа наука и нейното приложение в здравеопазването. В структурата на пропидаваната дисциплина се обособяват два раздела: обща икономическа теория ( въведение, микро- и макроикономика) и икономика на здравеопазването. Тяхното последователно изучаване е необходимо за придобиване на по-високо ниво на икономическите знания и умения в професионалната характеристика на стециалиста с висше образования по здравни грижи.

В раздела по обща икономическа теория се провежда адаптиране на студентите към категорийния апарат на неокласическата микро и макроикономическа теория и прилагането й в условията на пазарно стопанство. Акцентира се върху ролята на държавата в стопанската и социалната дейност.

Разделът по икономика на здравеопазването се базира върху конкретното приложение и особеностите на основните икономически категории и методи - ресурси и производствени фактори на здравеопазването, пазар и регулиране в здравния сектор, цени и такси, начини на финансиране и бюджетиране, понятия и методи за оценка на икономическата ефективност, форми и системи на заплащане на труда в здравеопазването, задачи и показатели за икономически анализ в здравното заведение и т.н.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

проф. Живка Винарова  д. м. н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основната терминология на икономическата наука;

- специфика на икономическата наука в здравеопазването и медицината

2) могат:

- да правят икономически анализ; SWOT анализ;Порт фолио анализ;

- да разработват стратегически работен план;

- да правят бизнес план


Предварителни изисквания:
" Да познават основно системата на здравеопазване

" Базисни понятия по икономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Икономическа наука. (1ч. лекция) Определение на понятието "икономика". Основни раздели на икономическата наука. Предмет и основен метод на икономическата наука.

2. Историческо развитие на икономическата наука. (1ч. лекция) Основни школи в развитието на икономическата наука: Класическа школа в икономиката; Неокласическа школа; Кейнсианска школа; Марксизъм; Монетаризъм.

3. Основни икономически понятия и категории. (1ч. лекция) Блага, стопански блага, свободни блага. Оскъдност, избор и алтернативна оценка. Видове икономически ресурси. Основни икономически закони и прилагането им при различните икономически системи.

4. Национално стопанство: същност, структура и типология. (1ч. лекция) Същност на националното стопанство. Типове икономически системи: свободно пазарно стопанство, централизирано планово стопанство, смесено стопанство. Типизация на икономическите системи в здравеопазването.

5. Ролята на държавата в стопанския живот. (1 ч. лекция) Определение за държавата. Главна цел на държавата. Основни икономически цели на държавата. Икономически функции на правителството.

6. Пазарната система: търсене, предлагане, цени (1ч. лекция) Пазарът като конструкция и социален феномен. Пазарно ценообразуване. Закон на търсенето. Еластичност на търсенето. Закон за предлагането. Пазарно равновесие и неравновесие. Механизми за уравновесяване.

7. Макроикономическа политика: цели, проблеми и инструманти (1 ч. лекция) Поведение на икономиката в цялост. Основни макроикономически проблеми: икономически ръст, заетост, стабилност на цените, външнотърговски баланс. Определение за инфлация. Видове инфлация. Определение за безработица. Инструменти на макроикономическата политика: фискална политика, монетарна политика, политика на доходите, външноикономическа политика.

8. Измерители на макроикономическата активност (1 ч. лекция) Основни измерители на резултатите от стопанската дейност. Същност на системата на националните сметки и различия от системата на материалния продукт. Брутен национален и брутен вътрешен продукт. Методи за измерване.

9. Икономическа динамика (1ч. лекция) Взаимовръзки между заетост, потребление, спестовност и инвестиции. Икономически растеж - същност, измерване, видове. Структурни, конюнктурни и сезонни колебания. Понятия за криза, рецесия, депресия.

10. Икономика на здравеопазването като научна дисциплина (1ч. лекция) Икономически аспекти в здравеопазването. Понятие, основен метод, основни задачи. Четири понятия в икономиката на здравеопазването.

11. Търсене и предлагане на медицинска помощ (1ч.лекция) Понятие за търсене на медицинска помощ. Модел за търсене на медицинска помощ. Детерминанти на търсене на медицинска помощ. Понятие за предлагане на медицинска помощ. Роля на здравния ръководител при управление на предлагането на медицинска помощ.

12. Обществено и частно производство на здравни услуги (1ч. лекция) Обществено производство на здравни услуги. Частно производство на здравни услуги. Новата обществено-частна система на здравеопазване. Преобразуване на собствеността и приватизация.

13. Финансиране на здравеопазването (1ч. лекция) Обща характеристика на системите за финансиране на извършителите на здравни услуги: институционални, индивидуални. Източници за финансиране. Здравни разходи, структури и проблеми.

14. 14-а. Финансиране на здравеопазването (1ч. дискусия) Алтернативи за финансиране на здравеопазването; основни характеристики:

бюджетно финансиране;

здравноосигурителни фондове;

заплащане от консуматора.

15. Здравноосигурителни системи и отношения (1ч. лекция) Принципи на здравното осигуряване. Организация на фондовете. Финансови взаимоотношения. Модели на здравно осигуряване.

16. Цени и такси в здравеопазването (1ч. лекция) Същност и функции на цената в здравеопазването. Видове цени и методи на ценообразуване. Цени в българското здравеопазване. Такси в здравеопазването - същност и функции. Държавни и общински такси.

17. Ресурси в здравеопазването Работен потенциал (1ч. лекция) Понятие за работен потенциал на здравеопазването. Видове здравни ресурси: трудови ресурси, материална база, финансови средства, материално-техническо снабдяване в здравеопазването. Основни показатели.

18. Заплащане на труда в здравеопазването (1ч. лекция) Същност на компенсационното заплащане на вложения труд. Системи за заплащане на труда на медицинските специалисти. Елементи и функции на работната заплата. Модели за определяне на работната заплата.

19. Ефективност на здравеопазването. Видове ефективност (1ч. лекция) Оценка, понятие и видове оценка. Видове ефективност. Методи за измерване на ефективността. Избор на ефективно алтернатива.

20. Икономически анализ в здравеопазването (1ч. лекция) Същност и задачи на икономическия анализ в здравеопазването. Субекти, обекти и методи на икономическия анализ. Икономически показатели в здравеопазването.

21. Икономически приоритети. Икономическа стратегия в здравеопазването (1ч. лекция) Понятие за приоритет. Икономически приоритети. Технология за постигане на приоритетите в здравеопазването. Фази на технологията. Икономическа стратегия в здравеопазването.

22. Стратегическо и оперативно планиране на здравеопазването (1ч. лекция) Понятие за стратегия, програма и план. Оперативен план. Основни планови документи на СЗО, Министерство на здравеопазването и здравното заведение.

22-а. Основни стратегии в здравеопазването. Стратегия за осъществяване на реформата в здравеопазването (1ч. дискусия) Обсъждане на основните понятия в стратегическото планиране, както и на основните и най-актуални стратегии в здравеопазването.

22-б. Разработване на стратегия в здравеопазването (2ч. ситуационна игра) Разделени на две групи студентите изготвят по вече преподадената им схема стратегия за развитие на здравеопазването в две области на страната. Изнесените доклади са обект на обсъждане в цялата група.

23. Институция в здравеопазването. Институционално развитие (1ч. лекция) Понятие за институция. Основни компоненти на институцията: фундамент, работен капацитет, изява. Същност на институционалното развитие. SWOT анализ.

23-а. SWOT анализ на здравно заведение (2ч. ситуационна игра) Разделени на два екипа студентите осъществяват SWOT анализ на отделно здравно заведение, след което докладват резултатите от анализа. Осъществява се дискусия по изнесените данни.

24. Икономическо управление на здравното заведение в условията на преход (1ч. лекция) Характерни черти на прехода към пазарна икономика. Специфика на условията, при които се осъществява икономическо управление: недостиг на финансови средства, изоставане на работната заплата от цените, повсеместно използване на договорната система, привличане на спонсори, преструктуриране на здравните заведения, стремеж към пълна компютризация и най-ефективно използване на наличните ресурси.

25. Контрол върху икономическата дейност в системата на здравеопазването (1ч. лекция) Понятие за контрол. Графично изобразяване на контрола. Институции, които осъществяват икономически контрол в здравеопазването.

Литература по темите:

1. Доц.д-р Стефан Гладилов, доц. Евгения Делчева. ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Изд. Princeps, София, 2003.

2. Евг. Делчева. ЗДРАВНИЯТ ИКОНОМИКС. Университетско издателство "Стопанство", София, 1994, стр. 241.

3. ИКОНОМИКА И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. В: ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ /сборник лекции/ І част, "Македония прес", София, 1997, стр. 109-201.

4. ИКОНОМИКА И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. В: ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ /сборник лекции/ ІІ част, "Македония прес", София, 1997, стр. 109-243.

Средства за оценяване:

УСТЕН ИЗПИТ 60...… %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 40 ... %