MEDM974 Пазар на здравни услуги и маркетинг в здравеопазването

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът се състои от 30 академични часа, които включват различни форми на учебна натовареност:

ь Теоретични ракурси по проблема - 15 часа

ь Работни семинари - 15 часа, които предполагат участие на студентите чрез самостоятелна предварителна подготовка по проблема, докладване или презентация по него, дискусия, рецензиране на справочни материали, преводи, Интернет разпечатки, обзор върху работата през семестъра и др

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

проф. Живка Винарова  д. м. н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· Да прилагат задълбочени знания, умения и компетенции за изследователска дейност, насочена към изучаване и по-добро задоволяване на здравните потребности на населението, прилагайки съвременната теория и практика на здравния маркетинг в условията на извършващата се реформа в здравеопазването и пазарна икономика в Република България.

2) могат:

- да познават същността на съвременната теория на маркетинга, съвременните маркетингови концепции и стратегии; технологиите за осъществяване на меркетингови проуччвания и подходите за разкриване на нови пазарни възможности през здравните заведения, като достатъчно самостоятелни икономически и пазарни субекти.

- да познавата подходите за разработване на адекватен маркетинг - микс и ефективното позициониране на лечебните заведения

- да подзнават процеса на маркетинговото планиране и контрола на маркетинговата дейност, да съчетават успешно основните управленски функции с мениджърската функция - "маркетинг"


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

- Студентите следва да имат базисни познания по основи на управлението и маркетинга и по социална медицина.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

1. Потребности от маркетингова информация в процеса на управление дейността на лечебните заведения и НЗОК в условията н аздравна реформа

2. Същност на съвременния здравен маркетинг. Особености и различия на пазара и маркетинга на здравни услуги по отношение класическия бизнес-маркетинг

3. Функционални нива на маркетинга в здравеопазването: реагиращ маркетинг, предвиждащ маркетинг, целеви маркетинг, потребителски маркетинг, подходи за избор

4. Видове маркетинг съобразно мащабите на пазара в здравеопазването: масов маркетинг, целеви маркетинг, потребителски маркетинг, подходи за избор

5. Пазарни позиции на здравните организации в условията на реформа и пазарна икономика, лечебните заведения като самостоятелни пазарни субекти; анализ, оценка и подходи за промяна пазарното търсене

6. Стратегически маркетинг: проучване на пазара, сегментиране, избор и позициониране

7. Тактически маркетинг: маркетинг-микс; реализация и контрол

8. Маркетингови проучвания: технология и необходима информация, методи за събиране на информацията

9. Пазарно проучване на макрообкръжението и на непосредствената външна среда на здравната организация: потребители, партньори, конкуренти

10. Проектиране от здравните мениджъри на адекватен за организацията маркетинг-микс

11. Продукт (Product) - необходимост от диференциация на продуктите, маркетинг на услугите - характеристика и класификация

12. Цена (Price) - видове цени, регулиране на цените, мотивиране на потребителите, генериране на приходи, необходима информация

13. Пласмент (Place) - структура на пласментните канали, съвременни методи з апласмент /лизинг, франчайзинг/, интеграция на услугите и специфични особености на пласмента на здравни услуги

14. Промоция (Promotion) - комуникационна политика на организацията, основни средства за промоция, интегриране на маркетинг-комуникациите в здравеопазването

15. Разработване на маркетинг-план - етапи и необходима информация, подходи за подобряване на маркетинговата ефективност.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

ТЕСТОВЕ 50%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50 %