MEDM964 Лекарствена политика

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Лекарствената политика е важна част от националната здравна политика, тъй като в повечето случаи на лекарска намеса за диагностика, профилактика или лечение на болните се предписват и използват лекарства. Освен това разширяване на терапевтичните възможности с прилагането на нови и по-мощни лекарствени продукти от една страна, но в условията на ограничени финансови ресурси, от друга, е важно да се познават и прилагат успешно различни фармакоикономически анализи за ефективно използване на лекарствата.

Цел на този курс е и да запознае студентите с рационалното използване на лекарствата от болните и методите за подобряване на страничните ефекти с назначената им лекарствена терапия.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

проф. Илко Гетов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните принципи за рационална употреба на лекарствата, критериите, по които да подбират ограничен списък с основни ЛП за болницата, принципите и методите на фармакоикономиката и основните етапи на лекарство-снабдителния процес.

2) могат: да избират подходящ метод и да провеждат ФИ анализи на лекарствената терапия от различна перспектива, като членове на ФТК в лечебните заведения да подбират основните лекарства, да подбират подходящ доставчик, да рационализират употребата и използването на лекарствата


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения: по здравна политика и здравен мениджмънтФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

· Приложение 1. Тематичен план

1. Национална лекарствена политика-необходимост, същност, обхват

2. Ръководство на СЗО "Практически наръчник на индикатори за наблюдение националната лекарствена политика / 1994 г."

3. Компоненти на националната лекарствена политика : законодателство, нормативен контрол.

4. Компоненти на националната лекарствена политика : избор и доставка на лекарства

5. Компоненти на националната лекарствена политика : осигуряване на качеството

6. Компоненти на националната лекарствена политика : икономически стратегии на лекарствата

7. Компоненти на националната лекарствена политика : образование и обучение на фармацевтичния персонал

8. Компоненти на националната лекарствена политика : рационална употреба на лекарствата

9. Компоненти на националната лекарствена политика : научни изследвания на лекарствата-разработване на нови продукти и проучване на лекарствената политика

10. Компоненти на националната лекарствена политика : определяне на терапевтичните нужди и разработване на списък с основните лекарства, определяне на необходимите количества

11. Компоненти на националната лекарствена политика : Търговия на едро на лекарства

12. Компоненти на националната лекарствена политика : Търговия на дребно на лекарства

13. Индикатори за оценка на националната лекарствена политика : изходни

14. Индикатори за оценка на националната лекарствена политика : структурни

15. Индикатори за оценка на националната лекарствена политика : процесорни

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

ТЕСТОВЕ 35 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 35%

ЕСЕ 30%