MEDM613 Регламенти при използване на информационни източници

Анотация:

• Целта е да се представят регламентирани подходи при създаване и потребление на специализирани източници за медицинска и здравна информация в уеб-пространството. Представят се основните виртуални носители на такава информация – медицински сайт и телемост (телеконференция). За целта се представят някои стандартни изисквания при конструиране на сайт – като се търси уникалното и водещо по значение за медицинския и здравен сайт – на институция, персонален. Работата с данни, факти и информация във виртуалния свят и особеностите на интерактивните връзки между потребители – професионалисти и заинтересовани лица (болни, здрави и здравноосигурени) предполага информационна и компютърна квалификация, особено при търсене и подбор в морето от цензурирана и нецензурирана медицинска и здравна информация. Потребителските стандартни практики са част от потенциала на „живота в мрежа” – свързано с качеството на здравето, с цената му, правата на здравноосигурения и т.н. – от една страна. От другата страна – са произвеждащите и предлагащи медицинска и здравна информация експерти, които следва да гарантират истинността и ефективността на тази информация. Целта на курса е да представи работещи стандарти за създаване на пресечна точка между автори (собственици) и потребители на медицинска и здравна информация.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

проф. Живка Винарова  д. м. н.
доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

? Как да оперират с информационните ресурси – електронни и книжни.

? Стандарти на работа във виртуална библиотека – да познават възможностите на НБУ-Библиотеката като източник на ефективен информационен ресурс

? Да заявяват тематични информационни справки и работят по най-ефективния начин с тях

? „Информационен кейтъринг” в медицината - модерната професионална квалификация на медицинския информатик

2) могат:

Да търсят и намират конкретна и специализирана информация, за свои нужди и по заявка


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в курса – какво очакваме от този курс – терминологична база, някои основни определения, тълкувания и речникови фондове.

2. Читател и автор – особености във физическия и виртуален свят.

3. Производител и възприемател на информация, съобразно физиологията на човешката сетивност.

4. Интернет и библиотеките – какво е специфичното в тези информационни източници за здраве и здравословен начин на живот.

5. Данни, информация, доказателства - превъплъщенията на медицинската информация – лична когнитивна карта, Бази от данни и информация – стандарти на структуриране.

6. Информация и комуникации – интерфейс за медицински експерти.

7. Съвременни информационни ресурси

8. Методи и средства за търсене на информация в WEB.

9. Информационните ресурси на Интернет като ключ към безграничната ( но и безконтролна информация) . Телематика и версии на развитие.

10. От каква стандартизирана информация се нуждаят медицинските и здравни експерти.

11. Видове информационни ресурси в ресора.

12. Характеристики и качества на Web страниците.

13. Работа в он-лайн библиотеки и виртуални библиотеки

? НБУ

? EBSCO

14. Избрани тематични сайтове в BG.

15. Цитиране на източници по видове :

- възможни източници за цитиране – специализирани издания, алманаси, статистически документи, енциклопедии, биографии, атласи, речници, учебници и ръководства.

16. Работа с търсачки и метатърсачки в BG.

17. Търсене на медицинска информация – здравеопазване и телемедицина .

18. Представяне на курсови проекти и портфолио.

Литература по темите:

1. http://www.topsy.org/Misc/TOC.html

2. Googling to the Max – Exercisesр Getting the most from: http://www.google.com

3. Наръчник по Интернет грамотност

4. What Makes a Search Engine Good?

5. Types of Information Resources

6. Разпределена информационна мрежа WWW

7. Finding Information on the Internet: A Tutorial

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html, Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask, UC Berkeley - Teaching Library Internet Workshops

8. Параметричен анализ на медицинска информация в български, английски и испански уебсайтове”, CD „Годишник- том 2/2006”, ISBN-10: 954-535-447-Х, ISBN -13: 978-954-535-447-2, изд. НБУ, София, 2007, 6 стр.

9. Методика за оценка на първична информация от български медицински уебсайтове”, Ж. Винарова, П. Пенчева, И. Пенджуров, в подрубрика е-медицина, списание Медицински преглед, ISSN 1312-2193, Vol.XLII, 2006, N 3 , стр.110-119

10. “Здравната информация в Интернет и стратегии за нейното търсене” - Литературен обзор от Журнал на Американската медицинска асоциация (JAMA), в CD “МИС Свогия”, НБУ, ISBN 954-535-424-0, 15 стр

11. Авторски дидактически продукти от разнообразен характер – преводи, лекционни материали, документация и публикации.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ -50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ - 25%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ – 25%