MEDM609 Културни дискурси в медицината

Анотация:

Курсът е интердисциплинарен. Той цели да разгледа отношението между медицина и култура. Посредством тази си задача той се противопоставя на традиционното виждане на медицината като непринадлежаща към сферата на културата, а ангажирана с природното. По-специално курсът ще бъде ангажиран с интегрирането на дискурсите на културата в медицинската теория и практика, с това как тези дискурси трансформират медицинското знание. Но също така ще се изследва и обратната перспектива: как дискурсите, които не са интегрирани в медицината и обичайно биват мислени като културни се влияят и променят от медицината. Същностен момент в курса ще бъде преодоляването на представата за медицината като "строга наука" в позитивистичен смисъл, която е встрани от историко-културните констелации и следва само своята вътрешна логика на развитие. Курсът няма да бъде подчинен на монологичната форма на преподаване, а ще стреми към дебата, към активното, творческо взаимодействие с аудиторията.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания за взаимодействието на медицината и различни културни дискурси.

2) умения за анализ на културни феномени.


Предварителни изисквания:
" Общи знания за развитието на медицинското знание и практики.

" Общи знания за основните периоди в развоя на културатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятията "култура" и "дискурс": позитивно и негативно отношение, дебати. Има ли "строги науки". Такава ли е медицината?

2. Понятието "човешко тяло". Какви са границите на тялото? Как историчното и природното се съотнасят в него?

3. Понятието "здраве". Генеалогия, историко-културни промени.

4. Понятието "болест". Трансформации, спорове.

5. Медицина и религия.

6. Дискурсите на властта и медицината.

7. Биовласт и медицина.

8. Дискурсите на хуманизма и на неговите критики и медицинското знание.

9. Философската и литературната херменевтика и медицината.

10. Анализът на текста и на болестта.

11. Езиковият синтаксис и синтаксисът на болестта.

12. Реторически фигури в медицинския дискурс.

13. Образът на лекаря в медицинските и в литературните дискурси.

14. Дискурсите на техниката и медицината.

15. Консумативна култура и медицина.

Литература по темите:

1. Богданов, Богдан, "Промяната в живота и текста". С., 1998.

2. Гадамер, Ханс-Георг, "Истина и метод". С., 1997.

3. Фуко, Мишел, "Генеалогия на модерността". С., 1992.

4. Фуко, Мишел, "Раждане на клиниката". С., 1994.

5. Фуко, Мишел, "История на сексуалността", т.1,. С., 1993.

6. Агамбен, Джорджо, "Homo sacer". С., 2006.

7. Clarce, Bruce. "The Body and the Text: Comparative Essays in Literature and Medicine", 1990.

8. Lipton, Deborah. "Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western Societies", 2003.

9. Sontag, Susan. "Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors", 2005.

Средства за оценяване:

Тест 50%

Курсов проект 50%