HACM292 "Тоталитарното" в културата

Анотация:

• Целта на курса е да задълбочи знанията на студентите върху българската култура от годините на социализма, получени по време на бакалавърската степен. Специално внимание се отделя на промените в художественото интерпретиране на комунистическата идеология през отделните периоди на социализма. Целта е студентите да отграничават както индивидуалните, така и груповите модели на литературно, изобразително, театрално и кино творчество. Да познават задълбочено както обслужващата апологетична, така и критичната култура и причините за тези различни тенденции и изкази.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификата на българския политически и културен модел на социализма, да са информирани за отделни авторови позиции и произведения.

2) могат:

• Да правят критичен анализ на социалистическото управление и общество;

• Да се вглеждат, откриват и проблематизират присъствието или отсъствието на задължителните “тоталитарни елементи” в художествените произведения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат общи познания за различните дискурси в интерпретацията на социалистическото общество.

• Да познават основни произведения на художествената култура от годините на социализма.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Социализмът в Централна и Източна Европа * лекция

2 Специфика и периодизация на българския социализъм (1944-1989) - лекция

3 Плурализмът в културата в годините на “народната демокрация” – творчески резултати - Лекция с дискусия

4 Доминация на “тоталитарното” в културата в периода на налагане на “сталинския” модел в България (1947/8-1953/4). Проблемът “социалистически реализъм”. - лекция

5 Първи литературни, театрални и живописни произведения в годините на “размразяването” - лекция

6 Либерализация на българската художествена култура от началото до края на 1960-те години – приглушаване на “тоталитарното” в творбите на критичните творци - лекция

7 В търсене на “тоталитарното” в културата: коментар на литературни, живописни и скулптурни творби. - Семинар-дискусия

8 “Априлското поколение” – критически поглед - Семинар-дискусия

9 Българската художествена култура през 1970-те години: различните дискурси - лекция

10 В търсене на “тоталитарното” в културата: анализ на конкретни творби и автори - Семинар-дискусия

11 Специфика на българската култура, презентирана извън официалните институции - лекция

12 Присъствия и отсъствия на “тоталитарни” елементи в българската култура от началото на 1980-те години - лекция

13 Анализ на отделни творби и автори. Посещение на Музея на социалистическото изкуство. - Семинар-дискусия

14 Специфичното идеологическо в културата от времето на преустройството

(1985-1989 г.) - лекция

15 Финална дискусия: Различните проявления на “тоталитарно” в художественото творчество през отделните периоди на българския социализъм - Семинар-дискусия

Литература по темите:

• Аренд, Х. Тоталитаризмът. Панорама, 1993.

• Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива. Сборник статии, съставител Ивайло Знеполски. Сиела, 2010.

• Попов, Ч. Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика. С., 2002.

• Аврамов, Д. Диалог между две изкуства. С., 1991.

• Аврамов, Д. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 1955-1965. С., 1994.

• България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии). С., 1998.

• България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии. С., 2000.

• Дойнов, Пл. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРМ. С.,2011.

• Еленков, И. Културният фронт. Българската култура през епохата на комунизма - политическо управление, идеологически основания, институционални режими. С., 2008.

• Калинова, Е. Българската култура и политическият императив 1944-1989. С., 2011.

• Калинова, Е., Баева, И. Българските преходи 1934-2005. С., 2005.

• Маринчевска Н., Българско анимационно кино 1915-1995. С., 2001.

• Славов, Ат. Българската литература на размразяването.С., 1994.

• Стефанов, В. Народният театър 1944-1974. В: 100 години Народен театър. С., 2004.

• Стефанов, С., Попов, Ч. Българското изкуство през 90-те години между традициите и иновациите. Сборник статии. С., 2003.

• Тодоров, Цв. Дълг и наслада. С., 2003.

• Тодоров, Цв. На предела. С., 1994.

• Тодоров, Цв. Памет за злото, изкушение на доброто. С., 2002.

• Тодоров, Цв. Новият световен безпорядък. Размисли на един европеец. С., 2002.

• Топенчаров, Вл. Бесове на моето време. С., 1993.

• Христова, Н. Политика на “психотерапията”. Щрихи към художествения живот в България в началото на 50-те години. В: Лица на времето, т. 2, 1997, 99-129.

• Христова, Н. Българският интелектуалец пред проблема “социалистически реализъм”. Драмата на адаптацията (средата на 40-те - началото на 50-те години). В: България и Русия през ХХ век, С., 2000, 396-404.

• Христова, Н. Власт и интелигенция. Българският скандал “Солженицин” 1970-1974. С., 2000.

• Христова, Н. Специфика на българското “дисидентство. Власт и интелигенция 1956-1989”. Пловдив, 2005.

• Янакиев, Ал. Синема BG. 100 години филмов процес. Личности, филми, кина. С., 2003.

Средства за оценяване:

Писмена задача - 50 %

Практическа задача - 50 %